Strona główna Mapa strony Kontakt email
Wyszukiwanie

UWAGA - SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH
Informujemy, że zostały znowelizowane przepisy Prawa Łowieckiego. 
 
Wniosek składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód do właściwego terytorialnie Urzędu Gminy. Szacowanie szkody składa się z oględzin oraz szacowania ostatecznego.
 
Wniosek, powinien zawierać:
1. imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.
 
Szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z
1. przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej „przedstawicielem gminy”, którym jest:
    a. przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy - jeżeli jednostka pomocnicza została utworzona;
    b. przedstawiciel organu wykonawczego tej gminy - jeżeli jednostka pomocnicza nie została utworzona;
    c. przedstawiciel organu wykonawczego gminy lub organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy właściwej dla przeważającego obszaru całej uprawy, która została uszkodzona - jeżeli szkoda wystąpiła na obszarze więcej niż jednej gminy lub jednostki pomocniczej gminy;
2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
 
Procedura w zakresie szacowania szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną przedstawia się następująco:
 1. właściciel uprawy lub posiadacz gruntów składa wniosek do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody o oszacowanie  szkód w uprawach rolnych;
 2. przedstawiciel gminy (sołtys, przewodniczący zarządu osiedla) zawiadamia właściciela uprawy oraz dzierżawcę obwodu łowieckiego o terminie przeprowadzenia szacowania szkód, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku;
 3. szacowanie szkody odbywa się przy udziale właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
 4. na pisemny wniosek członka zespołu w oględzinach lub szacowaniu ostatecznym może również brać udział przedstawiciel właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód izby rolniczej.
 5. niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód;
 6. oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku;
 7. uczestnik szacowania ma prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem, w protokole umieszcza się informację  o braku zastrzeżeń  albo o wniesionych zastrzeżeniach;
 8. szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu /zbioru/, przed dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy;
 9. o terminie planowanego sprzętu /zbioru/ uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić organ gminy, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem;
 10. dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania dokonuje wypłaty odszkodowania.
 
Podczas oględzin ustala się:
1. gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę;
2. rodzaj, stan i jakość uprawy;
3. obszar całej uprawy;
4. szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona;
5. szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze.
 
Podczas szacowania ostatecznego ustala się:
1. gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę;
2. rodzaj uprawy lub płodu rolnego;
3. stan i jakość uprawy lub jakość płodu rolnego;
4. obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego;
5. obszar uprawy, która została uszkodzona, lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego;
6. procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze;
7. plon z 1 ha;
8. wysokość odszkodowania.
 
 
Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych:
1) w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;
2) przy wykonywaniu polowania.
 
Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego  przysługuje odwołanie bezpośrednio do nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.
 
Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, a także dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z decyzji wydanej przez nadleśniczego, może, w terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia, wnieść  powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.
 
Odszkodowanie nie przysługuje:
1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych;
2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały;
3) posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom;
4) za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy;
5) za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;
6) za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych.
7) za szkody, powstałe na nieruchomościach, w odniesieniu do których właściciel albo użytkownik wieczysty złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania.
 
 
Jednocześnie  zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (Dz. U. poz. 651) dotychczasowe przepisy wykonawcze dotyczące:
 • sposobu i terminu zgłaszania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania,
 • szczegółowy sposób dokonywania oględzin i szacowania ostatecznego szkód,
 • szczegółowy sposób ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody,
 • wzory protokołów,
zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów określonych w drodze rozporządzenia przez Ministra Środowiska w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
Informacji udziela: Urząd Gminy Elbląg  - stanowsko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa, pok. 35, tel. 55 234 18 84 w. 45
 

Z a ł ą c z n i k i
Kalendarium
Luty 2019
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
123
456810
111213141517
18192021222324
25262728

Godzniny otwarcia
Dane kontaktowe
Dane adresowe
Newsletter
Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00 śr: 8:00 - 16:00
tel: 055 2341884, fax: 055 2340871
Email: sekretariat@gminaelblag.pl
Gmina Elbląg,
82-300 Elbląg, ul Browarna 85