Logo: Urząd Gminy Elbląg

Pozostałe aktualności

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO

Od 17 sierpnia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.
 
 
Mieszkańcy Gminy wiejskiej Elbląg mogą złożyć wniosek:
-  osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg w pokoju Nr 10 lub 12,
- za pośrednictwem operatora pocztowego,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
 
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
Podkreślmy, że wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.
Wypłata dodatku węglowego jest uzależniona od zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3.000 złotych.
Aby zapewnić sprawną obsługę prosimy o wypełnienie wniosku z należytą starannością.
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 55 237 10 65.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00