Logo: Urząd Gminy Elbląg

Pozostałe aktualności

UWAGA!!! REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - „GRANTY PPGR”

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”
 
 
UWAGA!!! MIESZKAŃCY GMINY ELBLĄG!!!
 
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  - „GRANTY PPGR”
 
W celu wykorzystania oszczędności powstałych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, Gmina Elbląg w terminie do dnia 04.11.2022 r. ogłasza nabór uzupełniający w ramach programu „Cyfrowa Gmina- Wparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”.
W rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć udział:
 • dzieci i młodzież spełniający kryteria dokumentacji konkursowej, którzy nie otrzymali wsparcia w pierwszej kolejności;
 • dzieci i młodzież, którzy od września 2022 r. rozpoczęli naukę w szkole.
Przypominamy, iż warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków:
 • dziecko wskazane w oświadczeniu zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe gospodarstwo rolne,
 • dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny – krewnym w linii prostej osoby pracującej w zlikwidowanym PPGR,
 • krewny w linii prostej dziecka pracował niegdyś w zlikwidowanym PPGR,
 • krewny w linii prostej dziecka zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
 • dziecko wskazane w oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Programem objęte są dzieci od tzw. „zerówki szkolnej” do ostatniej klasy szkoły średniej – konkurs nie dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz dorosłych w szkołach średnich dla dorosłych
Prosimy składać oświadczenia wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do poprawnej weryfikacji. Z powodu krótkich terminów jakie pozostały na przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej, brane będą pod uwagę wyłącznie oświadczenia posiadające komplet wymaganych dokumentów.
Wraz z oświadczeniem należy złożyć:
 1. Dokumentację potwierdzającą pokrewieństwo członków rodziny (dzieci, rodziców, dziadków, pradziadków), z której wynika pokrewieństwo w linii prostej.
  Takimi dokumentami mogą być:
  • akt urodzenia
  • akt małżeństwa,
  • akt zgonu,
  • stare dowody osobiste,
  • inne dokumenty potwierdzające pokrewieństwo;
 2. Dokumentację potwierdzającą fakt zatrudnienia w dawnym PPGR wraz z potwierdzeniem miejsca zamieszkania. Takimi dokumentami mogą być (kserokopie):
  • świadectwa pracy,
  • umowy o pracę,
  • zaświadczenie z KOWR,
  • zaświadczenie z ZUS,
  • inny dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PPGR,
  • zaświadczenie z ewidencji ludności,
  • kserokopia starego dowodu osobistego z potwierdzeniem miejsca zamieszkania,
  • inne dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie;
 3. Dokumentację potwierdzającą nieotrzymanie sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy – należy złożyć zaświadczenie ze szkoły,
  w której dziecko się uczy, że dziecko/rodzina nie otrzymała na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
 4. Dokumentację potwierdzającą zamieszkanie na terenie Gminy Elbląg – wymagany będzie dokument potwierdzający ten fakt, np. potwierdzenie zgodności adresów ze szkoły, kserokopia legitymacji szkolnej, książeczki zdrowia, rachunek za media itp., 
 5. Dokumentację potwierdzającą fakt uczęszczania dziecka do szkoły – w przypadku uczęszczania dziecka do innej szkoły niż szkoła prowadzona przez Gminę Elbląg – zaświadczenie ze szkoły.
W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi (wykorzystanie wyłącznie pozostałych w programie oszczędności), rekrutacja obejmie ilość ok. 12 poprawnie złożonych oświadczeń. Ostateczna ilość oświadczeń zakwalifikowana do otrzymania wsparcia w rekrutacji uzupełniającej będzie znana po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zakup sprzętu.
W rekrutacji uzupełniającej zakwalifikowanym wnioskodawcom  zostaną zakupione komputery przenośne typu laptop.
Termin składania dokumentacji: do 04.11.2022 r. z możliwością skrócenia, jeżeli ilość złożonych wniosków wyczerpie pozostałe do wykorzystania środki.
Liczy się kolejność złożenia oświadczeń wraz z kompletem dokumentów, przy czym złożenie oświadczenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu. 
W przypadku pytań kontakt pod nr tel. 55 234 18 84 wew. 39
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
 
 
Wzory oświadczeń do wydruku (można także pobrać w urzędzie):
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00