Logo: Urząd Gminy Elbląg

Aktualności

LAPTOP DLA UCZNIA

              
 
               W Gminie Elbląg trwa realizacja programu Ministerstwa Cyfryzacji „Laptop dla ucznia”, w ramach którego każdy czwartoklasista otrzyma bezpłatnie laptopa – sprzęt do codziennego użytku i edukacji.
Dnia 25 sierpnia 2023 r. Wójt Gminy Elbląg podpisał umowę z Ministrem Cyfryzacji na przyjęcie 74 komputerów przenośnych typu laptop o łącznej wartości: 215808,41 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy osiemset osiem 41/100 zł.) w celu jego dalszego przekazania na własność lub użyczenie rodzicom uczniów klasy IV. Program wynika z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Ustawa wprowadziła przepisy dotyczące wyposażenia uczniów klas IV publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w laptopy oraz nauczycieli w bony na zakup laptopa.
                Zakupu laptopów co roku będzie dokonywał urząd obsługujący ministra właściwego ds. informatyzacji na podstawie liczby uczniów w danym roczniku, przekazanej przez ministra ds. spraw oświaty. W 2023 r. przekazanie laptopów ma nastąpić najpóźniej do 31 grudnia. Laptopy nie będą stanowiły własności uczniów, lecz rodziców lub prawnych opiekunów, na podstawie umowy zawartej przez nich
z organem prowadzącym. Odbierając sprzęt, rodzic będzie musiał złożyć oświadczenie do organu prowadzącego, że uczeń nie otrzymał laptopa w innej szkole/klasie objętej wsparciem, i zawrzeć klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Od tego momentu przekazany uczniowi sprzęt przez
5 lat nie może być przedmiotem jakichkolwiek czynności rozporządzających. Oznacza to, że nie można go m.in. sprzedać, zastawić lub podarować komuś innemu.
                Dyrektorzy szkół na podstawie udzielonego przez Wójta Gminy Elbląg pełnomocnictwa przystąpili już do wydawania w szkołach uprawnionym rodzicom/opiekunom dziecka sprzętu komputerowego. Więcej informacji o programie, a także odpowiedzi na pytania można uzyskać na stronie  https://laptopdlaucznia.gov.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
RACHUNEK BANKOWY:
PKO Bank Polski S.A.
95 1440 1101 0000 0000 1393 4697

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00