Logo: Urząd Gminy Elbląg

Komunikaty

Od 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. ZMIANY W GMINNYM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Ustawą z dnia 23.10.2019 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U.2020 r., poz.1439) nałożono na gminy obowiązek wprowadzenia zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.
Realizując zapisy ustawy Rada Gminy Elbląg dostosowała system zbiórki odpadów komunalnych do obowiązujących przepisów poprzez podjęcie uchwał:
 • w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Elbląg,
 • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
 • w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowe regulacje wchodzą w życie z dniem 01 października 2020 r.
 
System obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe, położone na terenie Gminy Elbląg.
 
         Wprowadzane zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania systemu gospodarki odpadami w Naszej Gminie do ustanowionych reguł. Zostały one poprzedzone licznymi wnioskami mieszkańców, a także wzrostem liczby odpadów zmieszanych. Nowe i wyższe ogólnopolskie,   poziomy recyklingu  odpadów segregowanych oraz ciągły wzrost cen za utylizację odpadów wymuszają wyższe stawki opłat.  
Gmina Elbląg podnosi cenę dla mieszkańców jako jedna z ostatnich w kraju.
 
NOWE STAWKI OPŁAT
 
OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE SEGREGOWANE → 22 od osoby miesięcznie
Co stanowi 60% kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Elbląg
 
OPŁATA PODWYŻSZONA ZA BRAK SEGREGACJI → 44 od osoby miesięcznie
 
ZNIŻKI:
 
KOMPOSTOWANIE → 10% STAWKI PODSTAWOWEJ ( 2,20 od osoby miesięcznie)
 
   KARTA DUŻEJ RODZINY → 10% STAWKI PODSTAWOWEJ  ( 2,20 od osoby miesięcznie)
 
PODSTAWY DZIAŁANIA GMINNEGO SYSTEMU
 
 • OBOWIĄZEK SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH,
 • Likwidacji ulegną tzw. „gniazda”, czyli płyty pod segregację odpadów komunalnych,
 • Gmina wyposaży nieruchomości objęte systemem gminnym w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych-kolor czarny oraz pojemniki i worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych – kolorowe,
 • Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie pojemników na odpady komunalne
  w należytym stanie sanitarnym, porządkowym
  i technicznym, poprzez ich bieżące naprawy, czyszczenie, dezynfekcje i dezynsekcje minimum raz w roku,
 • Właściciele nieruchomości jednorodzinnych mogą prowadzić kompostowanie przydomowe bioodpadów,
 • Gmina zapewnia w ramach opłaty funkcjonowanie  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK) na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów, ul. Mazurska 42 w Elblągu,
 • Odbiór odpadów wielkogabarytowych dwa razy
  w roku lub PSZOK.
PSZOK przyjmuje odpady segregowane takie jak: papier, szkło, tworzywa, metale, odpady wielomateriałowe, leki
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, żarówki, opony - 4 sztuki na gospodarstwo domowe/rok, meble i inne wielkogabarytowe, odpady budowlano–rozbiórkowe - gruz do 1 tony na gospodarstwo domowe w skali roku oraz pozostałych odpadów budowlano-rozbiórkowych w ilości 200 kg, ale nie więcej niż 1m³.
 
Dotychczasowa deklaracja jest podstawą do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nowej wysokości.
               
Natomiast wszelkie zmiany od dnia 01 października 2020 r. będą wymagały złożenia nowej deklaracji.
 
Miesięczną opłatę należy wnosić z dołu bez wezwania do 15 każdego miesiąca.
 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być wnoszona na indywidualny rachunek bankowy przypisany dla właściciela nieruchomości umożliwiający automatyczną identyfikację tytułu płatności lub w kasie Urzędu Gminy Elbląg przy ul. Browarnej 85.
 
 
 
 
 
 
ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE ELBLĄG
 
 
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00