Gospodarka odpadami komunalnymi

INFORMACJA DOTYCZĄCA KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

  • 08-05-2024
Informujemy, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024r. poz. 399) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b) na właścicielach nieruchomości (współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych oraz osobach posiadających nieruchomości w zarządzanie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.
Informujemy, że na terenach gdzie funkcjonuje sieć kanalizacyjna obowiązkiem jest przyłączenie nieruchomości do tej sieci (wyjątek stanowią nieruchomości wyposażone w przydomową oczyszczalnię ścieków).
Przypominamy, iż istnieje możliwość udzielania dotacji na zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Elbląg, informacja w Urzędzie Gminy Elbląg ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg, pokój nr 9 tel. 55 234-18-84 wew. 27 lub pod linkiem:
 
W związku z art. 6 ust. 1 oraz ust. 5a i 5aa oraz 9u ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pracownicy urzędu gminy będą przeprowadzać kontrole wszystkich nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji wyposażonych w zbiornik bezodpływowy oraz przydomową oczyszczalnię ścieków. Co najmniej raz na dwa lata każda nieruchomość niepodłączona do sieci kanalizacyjnej zostanie jej poddana.
Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz regularnego opróżniania, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiornika lub osadnika. Usługę wywozu nieczystości ciekłych mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Elbląg wydaną przez Wójta Gminy Elbląg.
Wykaz firm asenizacyjnych: 
 
Pracownicy Urzędu Gminy Elbląg będą przeprowadzać czynności kontrolne na terenie nieruchomości bądź w siedzibie Urzędu Gminy Elbląg, po wcześniejszym wezwaniu właściciela danej nieruchomości do okazania niezbędnych dokumentów. Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dokumenty (dowody uiszczenia opłat) potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez uprawnionych przedsiębiorców, a w przypadku posiadania szamba również faktury za zużycie wody (ilość wywożonych nieczystości ciekłych za dany okres powinna odpowiadać ilości pobranej w tym okresie wody).
Należy mieć na uwadze, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości  ciekłych. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.
W związku z powyższym uprasza się mieszkańców Gminy Elbląg o pilne uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie nieruchomości, zgodnie z przytoczonymi przepisami ustawy.
  
 
Wójt Gminy Elbląg informuje, że kto nie wykonuje w/w obowiązków podlega sankcjom określonym w art. 10, ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.2024r. poz.399). Ponadto informuje, że zgodnie z art. 10 ust. 2d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.2024r. poz.399), kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 6 ust. 5a - podlega karze grzywny”.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją