Projekty

"Zdalna Szkoła +" w Gminie Elbląg

  • 03-09-2020
 
„Zdalna Szkoła +” w Gminie Elbląg
 
Pragniemy poinformować, że dnia 14.08.2020 r. w Urzędzie Gminy Elbląg odbyło się przyjęcie sprzętu komputerowego i oprogramowania zakupionego w ramach projektu
grantowego „Zdalna szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Wartość zakupionego sprzętu i oprogramowania wyniosła 75 000 zł i sfinansowana została w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.
Projekt realizowany jest na podstawie  umowy o powierzenie grantu nr 5783105254
zawartej pomiędzy Gminą Elbląg a Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie.
Dnia 17.08.2020 r. sprzęt komputerowy i oprogramowanie (30 laptopów i 30 licencji oprogramowania komputerowego) zostały przekazane 2 szkołom podstawowym z terenu Gminy Elbląg, objętych wsparciem, tj. Publicznej Szkole Podstawowej w Pilonie, Publicznej Szkole Podstawowej im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie.
Przekazany sprzęt zostanie użyczony w przypadku konieczności realizowania kształcenia na odległość uczniom z rodzin wielodzietnych(3+).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją