Rolnictwo i pokrewne

Szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

  • 02-08-2021
Wnioski dla rolnika dostepne są do pobrania poniżej lub ze strony internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Osztynie (zakładka "Co robimy" > "Sprawy z zakresu ochrony środowiska, przyrody oraz rolnictwa" > "Rolnictwo"): https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/procedury-dot-szacowania-szkod-w-rolnictwie-spowodowane-niekorzystnymi-zjawiskami-atmosferycznymi
  • Wniosek, kompletnie wypełniony należy złożyć w gminie w której znajduje się siedziba gospodarstwa. Do wniosku dołączyć wydruk wniosku o płatności bezpośrednie. W przypadku jeżeli rolnik posiada grunty także w innych gminach w województwie (poza siedzibą gospodarstwa), składa także wniosek/ wnioski uproszczone – wzór nr 2 w tych gminach pod warunkiem, że wystąpiły tam szkody w uprawach rolnych (we wniosku podać jedynie wybrane dane, tj. dane adresowe, rodzaj niekorzystnego zjawiska, datę wystąpienia szkody, rodzaj i powierzchnię uszkodzonej uprawy).
  • W przypadku gdy rolnik posiada grunty w dwóch lub więcej województwach, składa wnioski o oszacowanie szkód we wszystkich gminach w województwie i poza województwem, w których wystąpiły szkody w uprawach. Jeżeli większość posiadanych gruntów zlokalizowana jest w województwie warmińsko – mazurskim, to protokół zbiorczy sporządza gmina w której rolnik posiada najwięcej gruntów. Kompletny wniosek wraz z wydrukiem wniosku o płatności bezpośrednie należy złożyć w tej gminie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki