"Małe granty" - tryb pozakonkursowy

Uproszczony wzór oferty i sprawozdania (małe granty)

  • 17-02-2022
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U.2020.1057)
od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe wzory formularzy przy ubieganiu się o małe granty.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją