Ogłoszenia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił program „Ciepłe Mieszkanie”, którego celem jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

  • 30-09-2022
Dotacja może wynieść do 15 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 25 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 37 500 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.
    Wniosek może złożyć jedynie osoba, która jest właścicielem bądź współwłaścicielem lokalu mieszkalnego z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe znajdującego się             w budynku wielorodzinnym.
Warunkiem udziału w programie jest wymiana źródła ciepła na paliwa stałe, na:
  • kocioł gazowy kondensacyjny,
  • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze albo
  • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.
Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:
  • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wymiana okien i drzwi,
  • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
     Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą. Właściciel pokrywa koszty inwestycji,                       a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie za pośrednictwem Gminy przekazuje częściowy zwrot kosztów poniesionych przez właściciela.
     Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 55 234 18 84 wew. 27 lub na stronie:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją