Czyste powietrze

Informacja o punkcie konsultacyjno - informacyjny programu „CZYSTE POWIETRZE” w Urzędzie Gminy Elbląg

  • 03-04-2023
 
Informujemy, że w Urzędzie Gminy Elbląg działa Punkt konsultacyjno - informacyjny programu „CZYSTE POWIETRZE”.
Mieszkaniec zainteresowany złożeniem wniosku w programie „Czyste Powietrze” powinien skontaktować się z pracownikiem punktu i umówić na spotkanie celem przygotowania wniosku. Następnie wypełniony wniosek zostanie przekazany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, gdzie następuje jego ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.
Punkt jest czynny:
· wtorek w godzinach 7.00 – 12.00
· środa w godz. 11.00 – 16.00,
Punkt jest obsługiwany przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Elbląg, ul. Browarna 85. Termin i godzinę spotkania należy uzgodnić pod nr tel. 727 655 600 (lub 55 234 18 84 wew. 27).
Szczegółowe informacje na temat programu Czyste Powietrze dostępne są na stronach: https://czystepowietrze.gov.pl/ lub http://wfosigw.olsztyn.pl/.
Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie poprzez: serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-zprogramu-czyste-powietrze lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl :
- wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy Wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany),
- w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami z wymaganymi podpisami.
Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można dostarczać za pośrednictwem gminy lub poprzez nadanie do WFOŚiGW w Olsztynie lub bezpośrednio do WFOŚiGW w Olsztynie.
Konieczne jest do tego celu podanie podstawowych danych osobowych oraz adres e-mail (własny lub udostępniony przez kogoś bliskiego na potrzeby obsługi wniosku).
Założenie konta w generatorze wniosków jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie za pośrednictwem Urzędu Gminy. Konto w systemie można założyć też na spotkaniu celem przygotowania wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że mieszkaniec dysponuje adresem e-mailowym (jw.) i hasłem do niego.
Informacje niezbędne do przygotowania przez mieszkańca celem umówienia się na przygotowanie wniosku w Urzędzie Gminy:
1. DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY:
a) dane osobowe wnioskodawcy, w tym nr PESEL,
b) adres e-mail oraz nr telefonu do kontaktu,
c) dane osobowe współmałżonka oraz współwłaścicieli nieruchomości (jeśli dotyczy),
d) dokładny adres, pełny numer księgi wieczystej oraz numer działki właściwy dla budynku, który ma być objęty inwestycją dofinansowaną z programu;
e) rok wystąpienia o zgodę na budowę lub zgłoszenia budowy (jeśli przed 2009r. deklaruje się przedział czasowy powstania budynku),
f) całkowita powierzchnia budynku/lokalu mieszkalnego (m2),
g) kwota dochodu uzyskanego przez wnioskodawcę w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku , źródło dochodu i sposób rozliczenia (np. ustawa o podatku dochodowym, działalność gospodarcza, rolnicza itp.) oraz sposób rozliczenia (np. PIT),
h) jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury (innego dokumentu księgowego),
i) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, powierzchnia budynku przeznaczona pod prowadzenie tej działalności (oraz liczba miesięcy w roku prowadzenia działalności w tym budynku),
j) zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy (dla mieszkańców gminy Elbląg jest to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu), nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku uprawnienia do podwyższonego poziomu dofinansowania).
2. DOTYCZĄCE INWESTYCJI:
I. w zakresie wymiany źródła ciepła:
a) rodzaj dotychczasowego sposobu ogrzewania budynku oraz nowego,
b) informacja czy konieczne jest wykonanie przyłącza do sieci gazowej,
c) jeśli w budynku stosowany jest gaz (jako podgrzewacz wody, do przygotowywania posiłków) - ilość pobieranego paliwa gazowego (średnia z ostatnich 3 pełnych lat),
d) jeśli przedsięwzięcie dotyczy kotła na pellet - informacja o emisyjności urządzenia (powyżej/poniżej 20 mg/m3) lub posiadanym certyfikacie potwierdzającym spełnienie wymogów ekoprojektu (ecodesign),
e) informacja czy modernizacji podlega także instalacja centralnego ogrzewania (w tym kolektory słoneczne) i instalacja do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
II. w zakresie ocieplenia ścian/dachu/stropu – liczba m2 ocieplanej powierzchni.
III. w zakresie wymiany okien/drzwi – liczba m2 wymienianej stolarki okiennej/drzwiowej.
IV. informacja czy została wykonana/jest planowana/ konieczna dokumentacja projektowa (np. dotycząca przebudowy konstrukcji dachu pod ocieplenie, modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u., wymiany źródła ciepła, wentylacji mechanicznej).
Jeśli wnioskodawcą jest osoba pozostająca w związku małżeńskim współmałżonek musi wyrazić zgodę na realizację przedsięwzięcia podpisując stosowne oświadczenia (właściwa część wniosku o dofinansowanie). Wniosek o dofinansowanie może złożyć jedynie osoba posiadająca prawo własności budynku. Jeśli własność budynku pozostaje w rękach kilku współwłaścicieli wszyscy oni muszą wyrazić zgodę na realizację przedsięwzięcia podpisując stosowne oświadczenia (właściwa część wniosku o dofinansowanie).
Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Ważne jest więc, aby przeanalizować całościowo zakres przedsięwzięcia, by ująć w nim wszystkie planowane w tym czasookresie działania termomodernizacyjne w budynku w zakresie, na jaki można uzyskać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze (np. wentylacja mechaniczna, mikroinstalacja fotowoltaiczna/ jeśli w zakresie występuje wymiana źródła ogrzewania).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją