Ciepłe mieszkanie

CIEPŁE MIESZKANIE

  • 29-09-2023
      Gmina Elbląg zamierza przystąpić do programu Ciepłe Mieszkanie. Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
 
     Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych, spełniające warunki Programu.
 
     Beneficjentem końcowym realizującym przedsięwzięcie będą:
 
- osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,
 
- wspólnoty mieszkaniowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali) obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych.
  
     Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od:
 
1) dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:
– podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł,
– podwyższonym – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł,
– najwyższym  – do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł.
2) rodzaju przedsięwzięcia we wspólnocie:
– do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375 000 zł.
 
    W celu oszacowania kosztów i realnego zainteresowania przystąpieniem do tego programu, prosimy mieszkańców budynków wielorodzinnych położonych na terenie gm. Elbląg o wypełnienie wstępnej ankiety wyrażającej chęć udziału w tym programie.Ankieta będzie dostępna na stronie internetowej gm. Elbląg i w pok. nr 9. Należy ją złożyć  do dnia 20 października. Zebranie tych ankiet jest warunkiem pozyskania przez Gminę środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
   
   Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 55 234 18 84 wew. 27 oraz na stronie internetowej: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie.
UWAGA! Program „Ciepłe Mieszkanie” nie dofinansowuje wyłącznie wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Wymiana stolarki możliwa jest pod warunkiem demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) służących do ogrzewania lokalu oraz zakupu i montażu efektywnego źródła ciepła w tym lokalu. 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją