Logo: Urząd Gminy Elbląg

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminy Elbląg

Gmina Elbląg zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Elbląg.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
 • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,
 • część dokumentów pdf została opublikowana bez warstwy tekstowej,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Maciejewski.
 • E-mail: adam.maciejewski@gminaelblag.pl
 • Telefon: 55 234-18-84

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Elbląg
 • Adres: ul. Browarna 85
  82-300 Elbląg
 • E-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
 • Telefon: 55 234-18-84

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Elbląg położony jest przy ulicy Browarnej 85.
Do budynku prowadzą schody. Ponadto budynek jest wyposażony w windę przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim, osób niewidomych lub słabowidzących.
Drzwi wejściowe do budynku są sterowane automatycznie.

Do budynku można dojechać:

1) samodzielnie:

 • parking jest przed budynkiem, w strefie bezpłatnego parkowania,
 • przed wejściem głównym jest oznakowane miejsce postojowe, przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami,

 • 2) środkami komunikacji publicznej:

 • dojazd tramwajem: przystanek Browarna - Urząd Gminy,

 • W budynku zamontowano tabliczki z informacją pisaną i piktograficzną oraz oznakowanie pomieszczeń i klatki schodowej alfabetem Braille`a.
  W holu głównym znajduje się wyznaczone miejsce, dedykowane do obsługi dla osób z niepełnosprawnościami.
  Urząd dysponuje mobilną pętlą indukcyjną na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, przede wszystkim dla osób słabosłyszących.
  Osoby chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego mogą zgłosić taką potrzebę (co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą) do sekretariatu urzędu.
  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku znajduje się na parterze budynku.
  Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

  Kontakt - stopka

  Adres urzędu:

  Urząd Gminy Elbląg
  ul. Browarna 85
  82-300 Elbląg

  Kontakt z urzędem:

  tel: 055 234 18 84
  fax: 055 234 08 71
  RACHUNEK BANKOWY:
  Bank Millennium SA 
  37 1160 2202 0000 0005 9347 5432
  Numery indywidualne klienta będą podane w decyzjach wymiarowych w 2024 roku.

  Godziny Przyjęć interesantów:

  Zapraszamy do Urzędu Gminy:
  pon - pt: 7:00 - 15:00
  śr: 8:00 - 16:00