Logo: Urząd Gminy Elbląg

Gospodarka odpadami komunalnymi

Punkty odbioru odpadów wielkogabarytowych 2020 rok

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI od 01.10.2020r.

Od 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. ZMIANY W GMINNYM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Ustawą z dnia 23.10.2019 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U.2020 r., poz.1439) nałożono na gminy obowiązek wprowadzenia zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.
Realizując zapisy ustawy Rada Gminy Elbląg dostosowała system zbiórki odpadów komunalnych do obowiązujących przepisów poprzez podjęcie uchwał:
 • w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Elbląg,
 • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
 • w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowe regulacje wchodzą w życie z dniem 01 października 2020 r.
 
System obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe, położone na terenie Gminy Elbląg.
 
         Wprowadzane zmiany podyktowane są koniecznością dostosowania systemu gospodarki odpadami w Naszej Gminie do ustanowionych reguł. Zostały one poprzedzone licznymi wnioskami mieszkańców, a także wzrostem liczby odpadów zmieszanych. Nowe i wyższe ogólnopolskie,   poziomy recyklingu  odpadów segregowanych oraz ciągły wzrost cen za utylizację odpadów wymuszają wyższe stawki opłat.  
Gmina Elbląg podnosi cenę dla mieszkańców jako jedna z ostatnich w kraju.
 
NOWE STAWKI OPŁAT
 
OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE SEGREGOWANE → 22 od osoby miesięcznie
Co stanowi 60% kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Elbląg
 
OPŁATA PODWYŻSZONA ZA BRAK SEGREGACJI → 44 od osoby miesięcznie
 
ZNIŻKI:
 
KOMPOSTOWANIE → 10% STAWKI PODSTAWOWEJ ( 2,20 od osoby miesięcznie)
 
   KARTA DUŻEJ RODZINY → 10% STAWKI PODSTAWOWEJ  ( 2,20 od osoby miesięcznie)
 
PODSTAWY DZIAŁANIA GMINNEGO SYSTEMU
 
 • OBOWIĄZEK SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH,
 • Likwidacji ulegną tzw. „gniazda”, czyli płyty pod segregację odpadów komunalnych,
 • Gmina wyposaży nieruchomości objęte systemem gminnym w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych-kolor czarny oraz pojemniki i worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych – kolorowe,
 • Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie pojemników na odpady komunalne
  w należytym stanie sanitarnym, porządkowym
  i technicznym, poprzez ich bieżące naprawy, czyszczenie, dezynfekcje i dezynsekcje minimum raz w roku,
 • Właściciele nieruchomości jednorodzinnych mogą prowadzić kompostowanie przydomowe bioodpadów,
 • Gmina zapewnia w ramach opłaty funkcjonowanie  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK) na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów, ul. Mazurska 42 w Elblągu,
 • Odbiór odpadów wielkogabarytowych dwa razy
  w roku lub PSZOK.
PSZOK przyjmuje odpady segregowane takie jak: papier, szkło, tworzywa, metale, odpady wielomateriałowe, leki
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, żarówki, opony - 4 sztuki na gospodarstwo domowe/rok, meble i inne wielkogabarytowe, odpady budowlano–rozbiórkowe - gruz do 1 tony na gospodarstwo domowe w skali roku oraz pozostałych odpadów budowlano-rozbiórkowych w ilości 200 kg, ale nie więcej niż 1m³.
 
Dotychczasowa deklaracja jest podstawą do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nowej wysokości.
               
Natomiast wszelkie zmiany od dnia 01 października 2020 r. będą wymagały złożenia nowej deklaracji.
 
Miesięczną opłatę należy wnosić z dołu bez wezwania do 15 każdego miesiąca.
 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być wnoszona na indywidualny rachunek bankowy przypisany dla właściciela nieruchomości umożliwiający automatyczną identyfikację tytułu płatności lub w kasie Urzędu Gminy Elbląg przy ul. Browarnej 85.
 
 
 
 
 
 
ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE ELBLĄG
 
 
 
 
 
 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE ELBLĄG

                            „CLEANER” Zakład Sprzątania   tel. (055) 234-03-40 e-mail: cleaner@cleaner.pl   www.cleaner.pl
                            URZĄD GMINY  tel. (55) 234-18-84 e-mail: odpady@gminaelblag.pl  www.gminaelblag.pl
                                                                                                  
                             HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH – GMINA ELBLĄG PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2020r.
 
 ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
GRUPA - A: Pilona (nr. 20,21,21B,22, 22D,22A,23), Przezmark, Przezmark Osiedle, Sierpin, Nowina, Czechowo, Nowe Pole
05, 12, 19, 26
02, 16, 30
14, 28
GRUPA - B: Bogaczewo, Weklice, Nowa Pilona, Myślęcin, Pasieki, , Komorowo Żuł. (za wiaduktem), Węzina, Dłużyna, Klepa, Karczowizna, Drużno, Lisów, Nowy Dwór
06, 13, 20, 27
03, 17
01, 15, 29
GRUPA - C:  Kazimierzowo, Bielnik Drugi, Janowo, Adamowo Osiedle, Władysławowo, Helenowo, Adamowo, Bielnik Pierwszy
07, 14, 21, 28
04, 18
02, 16, 30
GRUPA - D: Jagodno, Nowakowo, Nowakowo III, Kępa Rybacka, Kępiny Wielkie, Nowotki, Cieplice, Nowe Batorowo, Batorowo
08, 15, 22, 29
05, 19
03, 17, 31
GRUPA - E: Komorowo Żuł., Gronowo Gr.
09, 16, 23, 30
06, 20
04, 18
GRUPA - F: Raczki Elb., Tropy Elb., Pilona, Janów
10, 17, 24, 31
07, 21
05, 19
 
ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
Grupa I: Jagodno, Nowakowo, Nowakowo III, Kępa Rybacka, Kępiny Wielkie, Nowotki, Cieplice, Nowe Batorowo, Batorowo, Kazimierzowo, Bielnik Drugi, Janowo, Adamowo Osiedle, Władysławowo, Helenowo, Adamowo, Bielnik Pierwszy, Raczki Elb., Tropy Elb., Nowe Pole
TW. SZTUCZNE
05, 19
02, 16, 30
14, 28
PAPIER i SZKŁO
12
09
14
BIOODPADY
10, 24
07, 21
19
GABARYTY
-
13
-
Grupa II: Pilona, Przezmark, Przezmark Osiedle, Sierpin, , Czechowo, Bogaczewo, Weklice, Nowa Pilona, Myślęcin, Pasieki, Węzina, Dłużyna, Klepa, Karczowizna, Drużno, Lisów, Nowy Dwór, Komorowo Żuł. (za wiaduktem),
TW. SZTUCZNE
07, 21
04, 18
02, 16, 30
PAPIER i SZKŁO
26
23
28
BIOODPADY
10, 24
07, 21
19
GABARYTY
-
14
-
Grupa III: Nowina, Komorowo Żuł., Gronowo Gr. Janów
TW. SZTUCZNE
09, 23
06, 20
04, 18
PAPIER i SZKŁO
30
27
24
BIOODPADY
10, 24
07, 21
19
GABARYTY
-
16
-
 
 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

1. Dlaczego tak duża podwyżka ?
Bezpośrednią przyczyną wzrostu cen za odbiór odpadów komunalnych jest wzrost opłat związanych z ich odbiorem i utylizacją. W Gminie Elbląg ostatnia zmiana wysokości opłaty weszła w życie od 01 stycznia 2018 roku. W tym okresie znacznie wzrosły ceny usług. Ponadto ilość wytwarzanych odpadów w Gminie Elbląg systematycznie wzrasta. Gmina Elbląg podwyższa cenę opłaty jako jedna z ostatnich w kraju.
 
2. Nie wytwarzam tyle odpadów, czy jest możliwość zmniejszenia opłaty ?
Nie ma możliwości obliczenia opłaty od ilości wytwarzanych odpadów.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewiduje tego typu rozliczeń. W Gminie Elbląg została przyjęta metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
 
3. Co z „wysypiskami”/kontenerami na odpady segregowane ?
Wszystkie punkty selektywnej zbiórki odpadów/kontenery na odpady segregowane w całej Gminie Elbląg zostaną zlikwidowane.
Wynika to wprost z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 
4. Jak będą odbierane teraz odpady ?
W całej Gminie Elbląg odpady będą odbierane z miejsc wskazanych przez właścicieli nieruchomości. Właściciel nieruchomości lub lokalu mieszkalnego otrzyma pojemnik na odpady zmieszane i kolorowe worki do segregacji. Wszystkie frakcje odbierane będą zgodnie z harmonogramem z miejsc wskazanych przez właścicieli nieruchomości lub lokali mieszkalnych.
Harmonogram będzie dostępny na stronie internetowej Gminy Elbląg i tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw.
 
5. Co z budynkami powyżej 8 lokali ?
Budynki powyżej 8 lokali otrzymają pojemniki o pojemności 1100 L na każdą frakcję. Wspólnota zadecyduje gdzie je umieścić. Warunkiem jest aby do pojemników mogła dojechać śmieciarka.
Do odpadów zmieszanych dla nieruchomości wielolokalowych o liczbie lokali mieszkalnych 8 i powyżej 8 – dostarczony zostanie pojemnik 1100 litrów lub kilka pojemników 120 i/lub 240 litrów o łącznej minimalnej pojemności odpowiadającej iloczynowi liczby mieszkańców i 30 litrów minimalnego litrażu przypadającego na mieszkańca.
Do selektywnego zbierania odpadów dla nieruchomości wielolokalowych o liczbie lokali mieszkalnych 8 i powyżej 8 - pojemnik 1100 litrów lub kilka pojemników 240 litrów o łącznej minimalnej pojemności odpowiadającej iloczynowi liczby mieszkańców i minimalnego litrażu przypadającego na mieszkańca, który wynosi: 30 litrów dla tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, 15 litrów dla szkła, 15 litrów dla papieru i 15 litrów dla bioodpadów.
W przypadku, gdy nie jest możliwe zlokalizowanie zestawu pojemników przy każdym budynku wielorodzinnym, dopuszcza się lokalizację zestawu pojemników dla kilku budynków wielorodzinnych.
W zabudowie wielorodzinnej, dopuszcza się selektywne zbieranie odpadów w workach lub pojemnikach, w zależności od warunków lokalnych, uwzględniających możliwości ich lokalizacji.
 
6. Odpady wielkogabarytowe, kiedy i jak będą odbierane ?
Odbiór gabarytów odbywa się 2 razy do roku. Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych będzie dostępny na stronie internetowej Gminy Elbląg. Istnieje również możliwość osobistego wywozu odpadów wielkogabarytowych do punktu selektywnej zbiórki odpadków komunalnych Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (PSZOK) przy ul.  Mazurskiej 42 w Elblągu (ZUO). Na miejscu nie są pobierane opłaty. Należy jedynie wypełnić oświadczenie, że jest się mieszkańcem Gminy Elbląg. Do PSZOK-u można oddać m.in. gabaryty, 4 opony samochodowe na rok/gospodarstwo domowe, elektroodpady oraz frakcje selektywnie zebrane.
 
7. Czy muszę wypełnić nową deklaracje ?
Zgodnie z nowelizacją ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz po uchwaleniu przez Radę Gminy Elbląg wzoru nowej deklaracji WSZYSCY właściciele nieruchomości BĘDĄ MUSIELI złożyć nową deklarację. Dotychczasowe deklaracje po wejściu w życie uchwały utracą swoją ważność.
 
8. Deklaruję kompostowanie, czy bioodpady będą odbierane ?
Ustala się, że z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których zadeklarowano i prowadzi się kompostownie przydomowe oraz które korzystają z opłaty obniżonej NIE będą odbierane bioodpady.
 
9. Czy istnieje możliwość niesegregowania odpadów ?
Od 1 października 2020 r. każdy mieszkaniec ma obowiązek segregacji odpadów. Przy składaniu nowej deklaracji nie ma możliwości wyboru metody gromadzenia odpadów komunalnych w sposób nieselektywny. Obowiązek segregacji wynika z ustawy.
 
10. Posiadam kartę dużej rodziny, czy obejmuje mnie zniżka na wywóz odpadów ?
W przypadku posiadania karty dużej rodziny zniżką objęte są TYLKO osoby zamieszkujące w danej nieruchomości.
 
11. Jak można złożyć nową deklarację ?
Deklarację można złożyć listownie, osobiście w Urzędzie Gminy Elbląg lub za pośrednictwem ePUAP (to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – bezpłatna platforma do kontaktu z urzędem. Adres skrzynki podawczej ePUAP: /Gmina_Elblag/SkrytkaESP.
 
12. Czy nowa deklaracja jest dostępna do pobrania ?
Nowa deklaracja obowiązuje od 01 października 2020 r. Wzór nowej deklaracji jest udostępniony do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Elbląg, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Elbląg oraz na stronie internetowej Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
 
czytaj dalej

INFORMACJE NA TEMAT SEGREGACJI ODPADÓW

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00