Logo: Urząd Gminy Elbląg

Gospodarka odpadami komunalnymi

INFORMACJA DOTYCZĄCA KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Informujemy, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024r. poz. 399) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b) na właścicielach nieruchomości (współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych oraz osobach posiadających nieruchomości w zarządzanie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.
Informujemy, że na terenach gdzie funkcjonuje sieć kanalizacyjna obowiązkiem jest przyłączenie nieruchomości do tej sieci (wyjątek stanowią nieruchomości wyposażone w przydomową oczyszczalnię ścieków).
Przypominamy, iż istnieje możliwość udzielania dotacji na zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Elbląg, informacja w Urzędzie Gminy Elbląg ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg, pokój nr 9 tel. 55 234-18-84 wew. 27 lub pod linkiem:
 
W związku z art. 6 ust. 1 oraz ust. 5a i 5aa oraz 9u ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pracownicy urzędu gminy będą przeprowadzać kontrole wszystkich nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji wyposażonych w zbiornik bezodpływowy oraz przydomową oczyszczalnię ścieków. Co najmniej raz na dwa lata każda nieruchomość niepodłączona do sieci kanalizacyjnej zostanie jej poddana.
Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz regularnego opróżniania, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiornika lub osadnika. Usługę wywozu nieczystości ciekłych mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Elbląg wydaną przez Wójta Gminy Elbląg.
Wykaz firm asenizacyjnych: 
 
Pracownicy Urzędu Gminy Elbląg będą przeprowadzać czynności kontrolne na terenie nieruchomości bądź w siedzibie Urzędu Gminy Elbląg, po wcześniejszym wezwaniu właściciela danej nieruchomości do okazania niezbędnych dokumentów. Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dokumenty (dowody uiszczenia opłat) potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez uprawnionych przedsiębiorców, a w przypadku posiadania szamba również faktury za zużycie wody (ilość wywożonych nieczystości ciekłych za dany okres powinna odpowiadać ilości pobranej w tym okresie wody).
Należy mieć na uwadze, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości  ciekłych. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.
W związku z powyższym uprasza się mieszkańców Gminy Elbląg o pilne uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie nieruchomości, zgodnie z przytoczonymi przepisami ustawy.
  
 
Wójt Gminy Elbląg informuje, że kto nie wykonuje w/w obowiązków podlega sankcjom określonym w art. 10, ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.2024r. poz.399). Ponadto informuje, że zgodnie z art. 10 ust. 2d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.2024r. poz.399), kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 6 ust. 5a - podlega karze grzywny”.

ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW

Odbiór odpadów wielkogabarytowych MARZEC 2024r.

Przypominamy, że w dniach 18 – 22.03.2024 r. odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji. Odbiory wg. harmonogramu styczeń – czerwiec 2024 r. Właściciele posesji, z utrudnionym dostępem proszeni są o zgłoszenie zamiaru oddania odpadów wielkogabarytowych do firmy odbierajacej odpady lub do Urzędu Gminy Elbląg. Prosimy o wystawienie odpadów do godziny 6:00 w dniu odbioru.
Niewystawienie odpadów wielkogabarytowych w wyznaczonym terminie będzie skutkowało brakiem odbioru w/w odpadów.
 
GRUPA I 18.03.2024 r.: Jagodno, Nowakowo, Kępa Rybacka, Kępiny Wielkie, Nowotki, Cieplice, Nowe Batorowo, Batorowo, Kazimierzowo, Bielnik Drugi, Janowo, Adamowo Osiedle, Władysławowo, Helenowo, Adamowo, Bielnik Pierwszy, Raczki Elbląskie, Tropy Elbląskie, Nowe Pole.
GRUPA II 20.03.2024 r.: Pilona, Przezmark, Przezmark Osiedle, Sierpin, Czechowo, Bogaczewo, Weklice, Nowa Pilona, Myślęcin, Pasieki, Węzina, Dłużyna, Drużno, Lisów, Nowy Dwór, Komorowo Żuławskie (za wiaduktem).
GRUPA III 22.03.2024 r.: Nowina, Komorowo Żuławskie, Gronowo Górne, Janów.
 
Odpady, które nie będą odbierane z gabarytami: odpady budowlano – rozbiórkowe, odpady niebezpieczne oraz chemikalia, zużyte baterie oraz akumulatory, strzykawki, igły i testery.
Wszystkie wyżej wymienione odpady mieszkańcy Gminy Elbląg mogą bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Mazurskiej 42 w Elblągu.
W przypadku pytań i  wątpliwości dotyczących odpadów pozostajemy do dyspozycji. Kontakt pod numerem 55 234-18-84 wew.29 lub 609-040-705.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE ELBLĄG STYCZEŃ - CZERWIEC 2024

Odbiór odpadów wielkogabarytowych WRZESIEŃ 2023r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Elbląg

Odbiór odpadów wielkogabarytowych MARZEC 2023r.

Przypominamy , że w dniach 20–24.03.2023 r. odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji. Odbiory wg. harmonogramu styczeń – czerwiec 2023 r. Właściciele posesji, do których jest utrudniony dostęp proszeni są o wystawienie odpadów wielkogabarytowych przy najbliższej utwardzonej drodze asfaltowej. Prosimy o wystawienie odpadów do godziny 6:00 w dniu odbioru.
Niewystawienie odpadów wielkogabarytowych w wyznaczonym terminie będzie skutkowało brakiem odbioru w/w odpadów.
 
GRUPA I 20.03.2023r.: Jagodno, Nowakowo, Kępa Rybacka, Kępiny Wielkie, Nowotki, Cieplice, Nowe Batorowo, Batorowo, Kazimierzowo, Bielnik Drugi, Janowo, Adamowo Osiedle, Władysławowo, Helenowo, Adamowo, Bielnik Pierwszy, Raczki Elbląskie, Tropy Elbląskie, Nowe Pole.
GRUPA II 22.03.2023r.: Pilona, Przezmark, Przezmark Osiedle, Sierpin, Czechowo, Bogaczewo, Weklice, Nowa Pilona, Myślęcin, Pasieki, Węzina, Dłużyna, Drużno, Lisów, Nowy Dwór, Komorowo Żuławskie (za wiaduktem).
GRUPA III 24.03.2023r.: Nowina, Komorowo Żuławskie, Gronowo Górne, Janów.
 
Odpady, które nie będą odbierane z gabarytami: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlano – rozbiórkowe, papier i szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady niebezpieczne oraz chemikalia, zużyte baterie oraz akumulatory, strzykawki, igły i testery.
Wszystkie wyżej wymienione odpady mieszkańcy Gminy Elbląg mogą bezpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Mazurskiej 42 w Elblągu.
W przypadku pytań i  wątpliwości dotyczących odpadów pozostajemy do dyspozycji. Kontakt pod numerem 55 234-18-84 wew.29 lub 609-040-705.

Informacja odbiór odpadów

Gmina Elbląg w związku z licznymi zapytaniami odnoście odbioru drzewek choinkowych informuje, że drzewka będą odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru BIO odpadów styczeń – czerwiec 2023 w gminie Elbląg. Choinki należy uprzednio przygotować tj. pociąć choinkę na maksymalnie 1m kawałki oraz związać sznurkiem w wiązki. W przypadku braku zastosowania się do powyższych zaleceń drzewka choinkowe nie zostaną odebrane.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Elbląg w związku z programem „Usuwanie  folii   rolniczych  i  innych   odpadów  pochodzących z działalności rolniczej”, zachęca mieszkańców Gminy Elbląg do zgłaszania telefonicznego pod numerem (055) 234 18 84 wew. 29 do dnia 30.05.2022r. potrzeby wzięcia udziału w programie.
Celem programu jest transport, odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
 
Realizacja programu przewidziana jest na okres 06 – 07.2022 roku.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI od 01.04.2022r.

1 2

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
RACHUNEK BANKOWY:
Bank Millennium SA 
37 1160 2202 0000 0005 9347 5432
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00