Logo: Urząd Gminy Elbląg

Gospodarka odpadami komunalnymi

Aplikacja "Kiedy Śmieci"

Wójt Gminy Elbląg informuje, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, stworzona została BEZPŁATNA aplikacja o nazwie „Kiedy śmieci”. Powyższa aplikacja ma na celu informowanie mieszkańców Gminy Elbląg o terminach odbioru poszczególnych frakcji odpadów. Aplikacja zainstalowana na telefonie mieszkańca w zależności od indywidualnych, dogodnych dla niego ustawień, będzie informowała, poprzez wysyłanie prostych komunikatów o zbliżającym się terminie odbioru frakcji. Ponadto znaleźć w niej można również informacje na temat zasad działania PSZOK przy ul. Mazurskiej 42 w Elblągu, na temat zasad poprawnej segregacji jak i terminów płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dodatkowo umożliwia ona wysyłanie wiadomości tekstowych o dowolnej treści bezpośrednio do mieszkańców Gminy Elbląg, co w znaczący sposób ułatwi kontakt z mieszkańcami. W/w aplikacja dostępna jest do pobrania w Google Play oraz w App Store.

INFORMACJA - ODPADY WIELKOGABARYTOWE MARZEC 2021R.

INFORMACJA
 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE MARZEC 2021R.
 
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Gminy Elbląg wywozem odpadów wielkogabarytowych, informujemy iż odbiór tych odpadów może ulec opóźnieniu. Prosimy pozostawić wcześniej wystawione gabaryty przed posesją.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych marzec 2021

Przypominamy , że w dniach 22–24.03.2021 r. odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji. Odbiory wg. harmonogramu styczeń–czerwiec 2021 r. Właściciele posesji, do których jest utrudniony dostęp proszeni są o wystawienie odpadów wielkogabarytowych przy najbliższej utwardzonej drodze asfaltowej.
Wykaz posesji z utrudnionym dojazdem:
 • Adamowo 1, 1A, 1C, 2, 3, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4
 • Cieplice 17
 • Dłużyna 21
 • Gronowo Górne ul. Berylowa 11A
 • Janowo 2, 27, 28, 29, 30, 31, 33/1, 35/1, 35/2
 • Janów 25, 33
 • Kazimierzowo 10A
 • Kępiny Wielkie 7, 21, 22
 • Nowina 27/1, 27/2, 88
 • Raczki Elbląskie 9, 13, 14, 16A
 • Sierpin 45B
 • Tropy Elbląskie 1, 3, 16, 34A
 • Władysławowo 1, 12

Punkty odbioru odpadów wielkogabarytowych 2020 rok

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI od 01.10.2020r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH – GMINA ELBLĄG STYCZEŃ – CZERWIEC 2021r.

                            „CLEANER” Zakład Sprzątania   tel. (055) 234-03-40 e-mail: cleaner@cleaner.pl  https://www.cleaner.pl
                            URZĄD GMINY  tel. (55) 234-18-84 e-mail: odpady@gminaelblag.pl  https://www.gminaelblag.pl
 
 ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
GRUPA - A: Pilona (nr. 20,21,21B,22, 22D,22A,23), Przezmark, Przezmark Osiedle, Sierpin, Nowina, Czechowo, Nowe Pole
11, 25
8, 22
8, 22
6, 19
4,10,17,24,31
7,14,21,28
GRUPA - B: Bogaczewo, Weklice, Nowa Pilona, Myślęcin, Pasieki, Komorowo Żuł. (za wiaduktem), Węzina, Dłużyna, Klepa, Karczowizna, Drużno, Lisów, Nowy Dwór
12 ,26
9, 23
9, 23
6, 20
4, 11, 18, 25
1,8,15,22,29
GRUPA - C:  Kazimierzowo, Bielnik Drugi, Janowo, Adamowo Osiedle, Władysławowo, Helenowo, Adamowo, Bielnik Pierwszy
13, 27
10, 24
10, 24
7, 21
5, 12, 19, 26
2,9,16,23,30
GRUPA - D: Jagodno, Nowakowo, Nowakowo III, Kępa Rybacka, Kępiny Wielkie, Nowotki, Cieplice, Nowe Batorowo, Batorowo
14, 28
11, 25
11, 25
8, 22
6,13,20,27
4,10,17,24
GRUPA - E: Komorowo Żuł., Gronowo Gr.
2, 15, 29
12, 26
12, 26
9, 23
7, 14, 21, 28
4, 11, 18, 25
GRUPA - F: Raczki Elb., Tropy Elb., Pilona, Janów
2, 16, 30
13, 27
13, 27
10, 24
8, 15, 22, 29
5, 12, 19, 26
 
ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE
STYCZEN
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
Grupa I: Jagodno, Nowakowo, Nowakowo III, Kępa Rybacka, Kępiny Wielkie, Nowotki, Cieplice, Nowe Batorowo, Batorowo Kazimierzowo, Bielnik Drugi, Janowo, Adamowo Osiedle, Władysławowo, Helenowo, Adamowo, Bielnik Pierwszy, Raczki Elb., Tropy Elb., Nowe Pole
TW. SZTUCZNE
4, 18
1, 15
1, 15, 29
12, 26
10, 24
7, 21
PAPIER i SZKŁO
9
2
2
13
11
10
BIOODPADY
23
20
20
2, 17, 30
15, 29
12, 26
GABARYTY
 
 
22
 
 
 
Grupa II: Pilona, Przezmark, Przezmark Osiedle, Sierpin, , Czechowo, Bogaczewo, Weklice, Nowa Pilona, Myślęcin, Pasieki, Węzina, Dłużyna, Klepa, Karczowizna, Drużno, Lisów, Nowy Dwór, Komorowo Żuł. (za wiaduktem),
TW. SZTUCZNE
5, 20
3, 17
3, 17, 31
14, 28
12, 26
9, 23
PAPIER i SZKŁO
19
16
16
27
25
22
BIOODPADY
23
20
20
10, 24
8, 22
5, 19
GABARYTY
 
 
23
 
 
 
Grupa III: Nowina, Komorowo Żuł., Gronowo Gr. Janów
TW. SZTUCZNE
2, 8, 22
5, 19
5, 19
2, 16, 30
14, 28
11, 25
PAPIER i SZKŁO
21
18
18
29
27
24
BIOODPADY
23
20
20
10, 24
8, 22
5, 19
GABARYTY
 
 
24
 
 
 
 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

1. Dlaczego tak duża podwyżka ?
Bezpośrednią przyczyną wzrostu cen za odbiór odpadów komunalnych jest wzrost opłat związanych z ich odbiorem i utylizacją. W Gminie Elbląg ostatnia zmiana wysokości opłaty weszła w życie od 01 stycznia 2018 roku. W tym okresie znacznie wzrosły ceny usług. Ponadto ilość wytwarzanych odpadów w Gminie Elbląg systematycznie wzrasta. Gmina Elbląg podwyższa cenę opłaty jako jedna z ostatnich w kraju.
 
2. Nie wytwarzam tyle odpadów, czy jest możliwość zmniejszenia opłaty ?
Nie ma możliwości obliczenia opłaty od ilości wytwarzanych odpadów.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewiduje tego typu rozliczeń. W Gminie Elbląg została przyjęta metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
 
3. Co z „wysypiskami”/kontenerami na odpady segregowane ?
Wszystkie punkty selektywnej zbiórki odpadów/kontenery na odpady segregowane w całej Gminie Elbląg zostaną zlikwidowane.
Wynika to wprost z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 
4. Jak będą odbierane teraz odpady ?
W całej Gminie Elbląg odpady będą odbierane z miejsc wskazanych przez właścicieli nieruchomości. Właściciel nieruchomości lub lokalu mieszkalnego otrzyma pojemnik na odpady zmieszane i kolorowe worki do segregacji. Wszystkie frakcje odbierane będą zgodnie z harmonogramem z miejsc wskazanych przez właścicieli nieruchomości lub lokali mieszkalnych.
Harmonogram będzie dostępny na stronie internetowej Gminy Elbląg i tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw.
 
5. Co z budynkami powyżej 8 lokali ?
Budynki powyżej 8 lokali otrzymają pojemniki o pojemności 1100 L na każdą frakcję. Wspólnota zadecyduje gdzie je umieścić. Warunkiem jest aby do pojemników mogła dojechać śmieciarka.
Do odpadów zmieszanych dla nieruchomości wielolokalowych o liczbie lokali mieszkalnych 8 i powyżej 8 – dostarczony zostanie pojemnik 1100 litrów lub kilka pojemników 120 i/lub 240 litrów o łącznej minimalnej pojemności odpowiadającej iloczynowi liczby mieszkańców i 30 litrów minimalnego litrażu przypadającego na mieszkańca.
Do selektywnego zbierania odpadów dla nieruchomości wielolokalowych o liczbie lokali mieszkalnych 8 i powyżej 8 - pojemnik 1100 litrów lub kilka pojemników 240 litrów o łącznej minimalnej pojemności odpowiadającej iloczynowi liczby mieszkańców i minimalnego litrażu przypadającego na mieszkańca, który wynosi: 30 litrów dla tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, 15 litrów dla szkła, 15 litrów dla papieru i 15 litrów dla bioodpadów.
W przypadku, gdy nie jest możliwe zlokalizowanie zestawu pojemników przy każdym budynku wielorodzinnym, dopuszcza się lokalizację zestawu pojemników dla kilku budynków wielorodzinnych.
W zabudowie wielorodzinnej, dopuszcza się selektywne zbieranie odpadów w workach lub pojemnikach, w zależności od warunków lokalnych, uwzględniających możliwości ich lokalizacji.
 
6. Odpady wielkogabarytowe, kiedy i jak będą odbierane ?
Odbiór gabarytów odbywa się 2 razy do roku. Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych będzie dostępny na stronie internetowej Gminy Elbląg. Istnieje również możliwość osobistego wywozu odpadów wielkogabarytowych do punktu selektywnej zbiórki odpadków komunalnych Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (PSZOK) przy ul.  Mazurskiej 42 w Elblągu (ZUO). Na miejscu nie są pobierane opłaty. Należy jedynie wypełnić oświadczenie, że jest się mieszkańcem Gminy Elbląg. Do PSZOK-u można oddać m.in. gabaryty, 4 opony samochodowe na rok/gospodarstwo domowe, elektroodpady oraz frakcje selektywnie zebrane.
 
7. Czy muszę wypełnić nową deklaracje ?
Zgodnie z nowelizacją ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz po uchwaleniu przez Radę Gminy Elbląg wzoru nowej deklaracji WSZYSCY właściciele nieruchomości BĘDĄ MUSIELI złożyć nową deklarację. Dotychczasowe deklaracje po wejściu w życie uchwały utracą swoją ważność.
 
8. Deklaruję kompostowanie, czy bioodpady będą odbierane ?
Ustala się, że z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których zadeklarowano i prowadzi się kompostownie przydomowe oraz które korzystają z opłaty obniżonej NIE będą odbierane bioodpady.
 
9. Czy istnieje możliwość niesegregowania odpadów ?
Od 1 października 2020 r. każdy mieszkaniec ma obowiązek segregacji odpadów. Przy składaniu nowej deklaracji nie ma możliwości wyboru metody gromadzenia odpadów komunalnych w sposób nieselektywny. Obowiązek segregacji wynika z ustawy.
 
10. Posiadam kartę dużej rodziny, czy obejmuje mnie zniżka na wywóz odpadów ?
W przypadku posiadania karty dużej rodziny zniżką objęte są TYLKO osoby zamieszkujące w danej nieruchomości.
 
11. Jak można złożyć nową deklarację ?
Deklarację można złożyć listownie, osobiście w Urzędzie Gminy Elbląg lub za pośrednictwem ePUAP (to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – bezpłatna platforma do kontaktu z urzędem. Adres skrzynki podawczej ePUAP: /Gmina_Elblag/SkrytkaESP.
 
12. Czy nowa deklaracja jest dostępna do pobrania ?
Nowa deklaracja obowiązuje od 01 października 2020 r. Wzór nowej deklaracji jest udostępniony do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Elbląg, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Elbląg oraz na stronie internetowej Dziennika Urzędowego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
 
czytaj dalej

INFORMACJE NA TEMAT SEGREGACJI ODPADÓW

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00