Logo: Urząd Gminy Elbląg

RODO

RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Gmina Elbląg
reprezentowana przez Wójta Gminy Elbląg,
z siedzibą przy ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg, tel. (055) 234- 18-84, email: sekretariat@gminaelblag.pl
 
Obsługę Gminy Elbląg sprawuje Urząd Gminy Elbląg ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg.
 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w osobie Urszuli Maziarz z którą można się kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: iod@gminaelblag.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Administrator przetwarza dane osobowe wynikające z zakresu działania gminy do którego należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Wypełnianie zadań gminy odbywa się na podstawie przepisów prawa i uchwał rady gminy.
 
Gmina Elbląg gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika także z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych Gminie przez administrację rządową. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych mogą być także zawarte umowy lub udzielona zgoda.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie jest wymagana w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami świadczącymi wywóz nieczystości a także  podmiotami obsługującymi systemy informatyczne wykorzystywane w pracy Administratora).
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Elbląg przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne  i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres iod@gminaelblag.pl.
 
Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest przepis prawa. Niepodanie wymaganych prawem danych osobowych uniemożliwi realizację wniesionego do organu żądania.
 
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminę Elbląg. Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Gminie Elbląg, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy Elbląg.

Załączniki

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
RACHUNEK BANKOWY:
Bank Millennium SA 
37 1160 2202 0000 0005 9347 5432
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00