Logo: Urząd Gminy Elbląg

Projekty

Wykaz szkół, którym udzielono wsparcia w 2024 roku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

            Z przyjemnością informujemy, że w odpowiedzi na wniosek złożony do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” ustanowionego uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” zmienioną uchwałą nr 23/2023 Rady Ministrów z dnia
14 lutego 2023, Gmina Elbląg otrzymała dotację dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w 2 szkołach podstawowych:
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilonie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym.
            Całkowity koszt zadania wyniesie 6250 zł, przy czym kwota dofinansowania wyniesie 5000 zł, po 2500 zł dofinansowania dla każdej
z w/w szkół. Realizacja projektu jest możliwa dzięki wkładowi własnemu, który wynosi 20% kosztów realizacji zadania.
            Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Cel ten realizowany będzie w oddziałach przedszkolnych poprzez:
a)    zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3–6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,
b) realizację działań promujących czytelnictwo:
– zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
– organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.
Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Rozliczenie wniosku w ramach projektu – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”
 
Rozliczenie wniosku  w ramach projektu – „Wsparcie  dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
         
          Dnia 13.01.2023 r. Gmina Elbląg przedłożyła do Operatora – Centrum Projektów
Polska Cyfrowa rozliczenie wniosku w ramach projektu – „Wsparcie  dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
          Wniosek został zatwierdzony przez Grantodawcę dnia 27.03.2023 r. Ostatecznie
w ramach realizacji projektu zakupiono:
  • 28 szt. komputerów stacjonarnych  - kwota dofinansowania 53200 zł. Do każdego komputera stacjonarnego zakupiono akcesoria (cena jednostkowa 971,80 zł x 28 kpl.):
 - monitor ASUS VP229Q – (600 zł x 28 szt.), kwota dofinansowania 16800 zł
- klawiatura USB  – (50 zł x 28 szt.), kwota dofinansowania 1400 zł
- mysz USB - (70 zł x 28 szt.), kwota dofinansowania 1960 zł
- głośniki – ( 120 zł x 28 szt.),  kwota dofinansowania  3360 zł
- kamera internetowa – (131,80 zł x 28 szt.),  kwota dofinansowania 3690,40 zł
Łączny koszt zakupu akcesoriów wyniósł 27210,40 zł
W/w komputer stacjonarny wraz z akcesoriami stanowi zestaw.
  • 240 szt. laptopów – kwota dofinansowania 551172,32 zł
  • 6 szt. tabletów  - kwota dofinansowania 6000 zł dla 274 uczniów na łączną kwotę 640144,58 zł, w tym:
  • wydatkowana kwalifikowalna kwota środków grantowych : 637582,72 zł
  • środki własne: 2561,86 zł
          Zgodnie z Regulaminem konkursu, Gmina jest  teraz zobowiązana do utrzymania efektów projektu. W tym celu opracowano i wdrożono procedurę monitorowania utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu  poprzez nałożenie na rodziców/opiekunów prawnych obowiązku składania oświadczenia w określonym terminie o stanie technicznym i wykorzystaniu przekazanego na własność sprzętu.
          Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego została określona w Zarządzeniu Wójta Gminy Elbląg nr 48/2022 z dnia 17 maja 2022 roku.
 
 
 
 

"Zdalna Szkoła +" w Gminie Elbląg

 
„Zdalna Szkoła +” w Gminie Elbląg
 
Pragniemy poinformować, że dnia 14.08.2020 r. w Urzędzie Gminy Elbląg odbyło się przyjęcie sprzętu komputerowego i oprogramowania zakupionego w ramach projektu
grantowego „Zdalna szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Wartość zakupionego sprzętu i oprogramowania wyniosła 75 000 zł i sfinansowana została w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.
Projekt realizowany jest na podstawie  umowy o powierzenie grantu nr 5783105254
zawartej pomiędzy Gminą Elbląg a Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie.
Dnia 17.08.2020 r. sprzęt komputerowy i oprogramowanie (30 laptopów i 30 licencji oprogramowania komputerowego) zostały przekazane 2 szkołom podstawowym z terenu Gminy Elbląg, objętych wsparciem, tj. Publicznej Szkole Podstawowej w Pilonie, Publicznej Szkole Podstawowej im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie.
Przekazany sprzęt zostanie użyczony w przypadku konieczności realizowania kształcenia na odległość uczniom z rodzin wielodzietnych(3+).
czytaj dalej

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
RACHUNEK BANKOWY:
Bank Millennium SA 
37 1160 2202 0000 0005 9347 5432
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00