Logo: Urząd Gminy Elbląg

Pozostałe aktualności

OGŁOSZENIE DO MIESZKAŃCÓW - UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW GRANTY PPGR - PILNE!!!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Elbląg!
 
Uprzejmie informujemy, że w związku z ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa konkursem „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
w rozwoju cyfrowym”
Gmina Elbląg złożyła stosowny wniosek o przyznanie Grantu.  
Obecnie wniosek znajduje się w trakcie oceny formalno-merytorycznej. Zgodnie
z Regulaminem Konkursu Grantowego, Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwróciło się
z prośbą o uzupełnienie informacji zawartych w złożonych przez Państwa oświadczeniach.
W celu weryfikacji poprawności danych zawartych w oświadczeniach złożonych przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby pełnoletnie, prosimy o dostarczenie kopii dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie krewnego w linii prostej w PPGR (m.in. świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z ZUS itp.). 
Dokumentację należy uzupełnić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2021 roku do godziny 15:00.
  • drogą elektroniczną (skan/zdjęcie dokumentu) na adres: skrzynki podawczej ePUAP: Gmina_Elblag  lub e-mail sekretariat@gminaelblag.pl;
  • listownie na adres: Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg;
  • osobiście w Urzędzie Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg (skrzynka podawcza przy wejściu do Urzędu) - decyduje data wpływu do Urzędu.
W celu usprawnienia weryfikacji poprawności danych, proszę o dołączenie
do dostarczonych kopii dokumentów adnotacji zawierającej takie dane jak: imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej, która składała oświadczenie oraz dane dziecka (dzieci), którego oświadczenie dotyczy.
Telefon kontaktowy: 55 237-10-65 wew. 26 i 27 lub 55 234-18-84 wew. 43.
Brak przedłożenia wymaganych dokumentów w terminie spowoduje odrzucenie złożonych oświadczeń.

Telefony komórkowe do pracowników Urzędu

telefony kontaktowe dotyczące spraw:
Gospodarka odpadami komunalnymi: 609-040-705
Utrzymanie dróg: 502-324-133; 607-557-168
Zagospodarowanie przestrzenne: 502-324-144
Ochrona środowiska: 727-484-800
 
Centrala Urzędu Gminy Elbląg:  55 234-18-84
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 55 237-10-65

Od 22 listopada 2021 r. Urząd Gminy Elbląg i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu wstrzymuje osobiste przyjmowanie interesantów.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY ELBLĄG
W SPRAWIE PRACY URZĘDU GMINY ELBLĄG
 
 od 22 listopada 2021 r
Urząd Gminy Elbląg i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu
wstrzymuje osobiste przyjmowanie interesantów.
 
 
 
 
Mając na uwadze  niepokojącą sytuację epidemiologiczną, potwierdzającą znaczny wzrost zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z utrudnieniami związanymi z remontem budynku urzędu, informuję, że od dnia 22 listopada 2021 r. Urząd Gminy Elbląg będzie funkcjonował w systemie ograniczającym bezpośredni dostęp dla Interesantów.
 
Zachęcamy Państwa do załatwiania spraw urzędowych w godzinach pracy Urzędu poprzez:
  • kontakt telefoniczny - centrala Urzędu Gminy Elbląg:  55 234-18-84
  • e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
  • ePUAP: Urząd Gminy Elbląg
Kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej:
kontakt telefoniczny GOPS: 55 237-10-65
GOPS Elbląg e-mail: sekretariat@gops.gminaelblag.pl
 
Urząd nie przerywa swojej pracy. W sprawach pilnych, wymagających bezpośredniego kontaktu, interesanci będą obsługiwani osobiście, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub elektronicznym. Przyjęcia interesantów będą odbywały się w wyznaczonym miejscu na parterze budynku.
W tej trudnej i wyjątkowej sytuacji liczę na Państwa zrozumienie i apeluję o dostosowanie się do wszelkich zaleceń.
 
Wójt Gminy Elbląg
Zygmunt Tucholski

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

PRZEDSIĘWZIĘCIE DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA – pn. „POZNAJ POLSKĘ”

 
 
PRZEDSIĘWZIĘCIE DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA –
pn. „POZNAJ POLSKĘ”
 
Informujemy, że Gmina Elbląg otrzymała dofinansowanie w ramach ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, mającego na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.
Wsparcie finansowe ze środków Ministra Edukacji i Nauki na realizację zadania, obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, zostało  przyznawane Gminie Elbląg w formie dotacji celowej na podstawie Porozumienia nr MEIN/2021/DPI/939 z dnia 08.10.2021 r.  
W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:
  • jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,
  • dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,
  • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.
Organy prowadzące szkoły mogą uzyskać dofinansowanie do wycieczek w wysokości do 80% całkowitego kosztu wycieczek, natomiast 20% pochodzić musi z wkładu własnego, przy czym do wkładu własnego zalicza się wkład finansowy zapewniony przez organ prowadzący lub wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce oraz wkład niefinansowy.
Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane: koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnicka, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.
Szkoły prowadzone przez Gminę Elbląg złożyły łącznie 8 wniosków z podziałem dla grup wiekowych w klasach I-III i IV-VIII. Planowany koszt wycieczek wynosi 24 621 zł,
z czego wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 19 696 zł. Wkład własny
w wysokości 4925 zł  będą stanowiły wpłaty rodziców.
Uczniowie szkół gminnych w ramach w/w przedsięwzięcia zwiedzą m.in. Centrum Nauki „Experyment” w Gdyni,  Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdynia -  historyczny układ urbanistyczny, Centrum Popularyzacji Kosmosu – „Planetarium” Toruń, Centrum Nowoczesności – Młyn Wiedzy – Toruń, Dar Pomorza oraz Westerplatte.

Konsultacje społeczne projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza partnerów społeczno-gospodarczych oraz mieszkańców m.in. za pośrednictwem stron internetowych do udziału w konsultacjach społecznych projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027.
Link do transmisji on-line na kanale Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur zostanie udostępniony publicznie na portalu www.strategia2030.warmia.mazury.pl, a bezpośredni link do spotkań on-line będzie przesłany zainteresowanym po zgłoszeniu na załączonym formularzu.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Już 1 lipca rozpoczyna się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
 
Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.
 
Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet, nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Jeżeli nie masz dostępu do Internetu deklarację możesz złożyć osobiście w urzędzie gminy właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości albo wysłać do urzędu listem poleconym.
 
Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw eksploatowanych przed 1 lipca 2021r.
W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021r. będzie to 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw.
 
Link do strony internetowej: https://zone.gunb.gov.pl/
 

Od 01 lipca 2021 r. nowy rozkład jazdy autobusów

Rozkład jazdy gminnej komunikacji od 01 lipca 2021 r. znajduje się w zakładce „Dla Mieszkańca”, „Komunikacja Gminna”, „Rozkład jazdy”.

Promesa dla Gminy Elbląg

Wójt odebrał promesę dla Gminy Elbląg na 2,5 mln zł.
Wójt Gminy Elblag w dniu 17 czerwca 2021 r. odebrał z rąk Wojewody Warmińsko – Mazurskiego promesę w ramach Rządowego Programu Wsparcia Gmin Popegeerowskich na kwotę 2.500.000 zł .
Wójt Gminy Elbląg złożył maksymalną możliwą liczbę wniosków (3 wnioski)  o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Pieniądze w skali kraju zostały podzielone w zależności od tego, ile PGR-ów było na terenie województwa i ile osób pracowało w nich w 1989 roku.
Gmina Elbląg uzyskała łącznie 2.500.000 zł
1.500.000 zł – na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bielnik Drugi
1.000.000 zł – na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Dwór i Lisów
Niestety nie udało się uzyskać dofinansowania na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Janów.
Planowane przedsięwzięcia mają na celu uregulowanie gospodarki ściekowej w obszarach, na których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Pozyskane środki zostaną wydatkowane na budowę sieci kanalizacji w układzie grawitacyjno – tłocznym.
Inwestycje te od wielu lat są bardzo oczekiwane przez mieszkańców naszej Gminy. Pozyskane środki umożliwią rozwiązanie problemu kanalizacji i wpłyną na poprawę ochrony środowiska w granicach obszaru Natura 2000, Jeziora Drużno, Kanału Elbląskiego i Zalewu Wiślanego.
Inwestycje te, będą realizowane w latach 2021 – 2022.
 
W całym województwie warmińsko-mazurskim dofinansowanie uzyskały 52 projekty inwestycyjne w 47 gminach. Do gmin, w których działały PGR-y, trafi prawie 47 mln. W przypadku 5 gmin zostaną dofinansowane po 2 inwestycje.
 

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00