Logo: Urząd Gminy Elbląg

Raport o stanie Gminy

Raport o stanie Gminy Elbląg za 2023 rok

Wójt Gminy Elbląg na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2023 r. poz.40 ze zmianami) do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy Elbląg Raport o stanie gminy, który również jest publikowany na stronie gminy oraz w Biuletynie lnformacj i Publicznej.
Zgodnie z art. 28aa ust. 4 w/w ustawy nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę na sesji Rady Gminy, podczas której podejmowana jest także uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.
W myśl art. 28aa ust. 7 pkt 1, tej samej ustawy, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie podczas sesji, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Stosownie do art. 28aa ust. 8 w/w ustawy, zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołano sesję, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez
przewodniczącego rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja Rady Gminy odbędzie się 30 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00.
 
Przewodnicząca Rady Gminy Elbląg
(-) Barbara Bruzdewicz
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
RACHUNEK BANKOWY:
Bank Millennium SA 
37 1160 2202 0000 0005 9347 5432
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00