Logo: Urząd Gminy Elbląg

Referat Spraw Obywatelskich – procedury załatwienia spraw

Zgłoszenie pobytu stałego

Informacja dotycząca dokumentów niezbędnych do ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO

Miejsce załatwienia sprawy:
 
Urząd Gminy Elbląg 
Referat Spraw Obywatelskich
pok. nr 8 (okienko)
ul. Browarna 85
 
Wizytę w urzędzie, w celu załatwienia sprawy należy telefonicznie umówić pod numerem telefonu: 55 234-18-84 wew.40
Godziny urzędowania:
 
- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – w godzinach  7.00 – 14.00
- środa – 8.00 -15.00
 
Wymagane dokumenty
 
1. Wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dziecka - zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 
2. Dowód osobisty.
 
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu - do wglądu (w oryginale)
 
4. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
- pisemne pełnomocnictwo do zameldowania
- dowód osobisty pełnomocnika lub paszport
 
Opłaty
 
1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dotyczących realizacji obowiązku meldunkowego.
 
2. 17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa ( w przypadku, gdy osoba zgłaszająca pobyt stały działa przez pełnomocnika).
Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 
Podstawa prawna
 
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)
 
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r.
    w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411 z późn. zm.)
 
Uwagi
Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały dokonuje się w formie pisemnej, na formularzu "Zgłoszenie pobytu stałego" lub przez EPUAP.
 
Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważne do chwili zmiany miejsca pobytu.
 
W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego.
 
Do pobrania:
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
RACHUNEK BANKOWY:
Bank Millennium SA 
37 1160 2202 0000 0005 9347 5432
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00