Logo: Urząd Gminy Elbląg

Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Elbląg

Wzorem lat ubiegłych, również i w tym roku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżnieni nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez Gminę Elbląg otrzymali Nagrodę Wójta, tj.  list gratulacyjny, kwiaty i nagrodę pieniężną.
Wręczenie nagród odbyło się w dniu 14.10.2021 r. podczas gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie. Akademię swoją obecnością uświetnili: Wójt Gminy Elbląg - Zygmunt Tucholski, Przewodnicząca Rady Gminy Elbląg - Barbara Bruzdewicz, Sekretarz Gminy  - Elżbieta Niżnik, Kierownik Referatu Oświaty – Anna Wójtowicz oraz dyrektorzy i nagrodzeni przez Wójta Gminy Elbląg nauczyciele wszystkich gminnych szkół podstawowych.
Nagrodzono 11 nauczycieli, w tym 4 dyrektorów szkół, 1 wicedyrektora oraz 6 nauczycieli. W czasie uroczystości za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz trud pracy włożony w kreowanie pozytywnych przemian na rzecz uczniów, szkoły i lokalnego środowiska wyróżnieni pracownicy pedagogiczni odebrali z rąk Wójta Gminy Elbląg list gratulacyjny i kwiaty, zaś Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie – Grażyna Gałązka wręczyła wyróżnionym nauczycielom i pracownikom szkoły  nagrody dyrektora.
 
O oprawę artystyczną zadbali uczniowie klasy II i klas VII-VIII Szkoły Podstawowej w Nowakowie.
Nagrodzonym nauczycielom i  pracownikom oświaty serdecznie gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.
 

„GRANTY PPGR - WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM”

 
Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, z którego skorzystać mogą gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne. W programie „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” będą mogli również wziąć udział mieszkańcy Gminy Elbląg. Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ma zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.
 
Do kogo skierowany jest program?
Program skierowany jest do dzieci uczących się oraz uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność i którzy zamieszkują na terenach, w których funkcjonowały PGR-y.
Na terenie Gminy Elbląg oddziały terenowe PGR funkcjonowały w miejscowościach: Bielnik Pierwszy, Bielnik Drugi, Batorowo, Helenowo, Janów, Nowa Pilona, Nowy Dwór, Lisów, Adamowo Osiedle, Przezmark Osiedle.
 
Co zrobić, aby wziąć udział w programie?
Warunkiem udziału w programie jest:
1. Złożenie oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w miejscowości, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), w której pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność. Te dokumenty będą podstawą do złożenia wniosku przez gminę.
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
3. W razie posiadania: dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, które należy dołączyć do oświadczenia.
 
Gdzie i do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?
Wszystkie niezbędne oświadczenia należy złożyć najpóźniej do 27 października 2021 r. do godz. 15.30 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu, ul. Browarna 85, pokój nr 10 . Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia można pobrać w siedzibie GOPS oraz poniżej.
 
Czy zakupiony sprzęt będzie własnością dzieci/uczniów pełnoletnich?
Zakupione komputery pozostaną własnością Gminy Elbląg. Laptopy będą wydawane rodzicom na podstawie umowy użyczenia na następujących warunkach:
- laptop zostanie użyczony na czas nauki ucznia w szkole,
- rodzic wyrazi zgodę na odpowiedzialność materialną za utratę laptopa bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją,
- na wezwanie Gminy Elbląg, rodzic zobowiąże się do niezwłocznego okazania laptopa do oględzin stanu technicznego pracownikowi Urzędu Gminy w Elblągu.
 
UWAGA!
Wsparcie będzie możliwe po zweryfikowaniu przez Gminę Elbląg danych zawartych w złożonych oświadczeniach i po uzyskaniu grantu na zakup sprzętu.
Materiały (do pobrania)
  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  2. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego
  3. Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność

WÓJT GMINY ELBLĄG ZAPRASZA na pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące realizacji Programu „CZYSTE POWIETRZE”

                                                                                                                                                                                    
 
 
WÓJT GMINY ELBLĄG
ZAPRASZA
na pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące realizacji Programu
„CZYSTE POWIETRZE”
w ramach porozumienia Gminy Elbląg
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w  Olsztynie.
 
Spotkanie zaplanowano na środę 27 października 2021r. w sali konferencyjnej UG Elbląg w godzinach 9:30 - 13:30.
Na pytania Państwa będą odpowiadali doradcy energetyczni z WFOŚiGW w Olsztynie.
 
Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem, prosimy o zgłoszenie chęci udziału do dnia 25 października.
Liczba miejsc ograniczona ze względu na konieczność spełnienia wymogów sanitarnych.
 
Zapisy na spotkanie pod numerem tel. 55 234 18 84 wew. 27.

EPWiK Sp. z o.o. informuje

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w godzinach nocnych od 20.10 do 21.10.2021r. odbędzie się  płukanie magistral i sieci wodoc. rozdzielczej.
 
W związku z powyższym na obszarze Elbląga oraz Gminy Elbląg:
 
w nocy z 20 / 21.10.2021 r.  w  godz. 23.00-5.00 (noc z środy  na czwartek), dotyczy miejscowości, ulic oraz dzielnic:
1. na dzielnicy ZAWODZIE (obszar Elbląga położony na zachód od Kanału Elbląskiego),
2. m.Kazimierzowo (część miejscowości od ul.Radomskiej w Elblągu),
3. m.Bielnik Pierwszy
wystąpią  całkowite braki wody.
 
W związku z powyższym może nastąpić okresowe pogorszenie jakości wody.
W przypadku wystąpienia w/w zjawiska prosimy informować Pogotowie Techniczne  - tel.994.
Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.

Bezpłatne webinarium "Fundusze Europejskie - oferta dla przedsiębiorców"

Uprzejmie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium „Fundusze Europejskie – oferta dla przedsiębiorców” organizowanym przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu.
Webinarium skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem informacji na temat wsparcia na inwestycje umożliwiające wzrost pozycji konkurencyjnej firmy na rynku oraz refundację kosztów usług rozwojowych. Podczas spotkania omówione zostaną różne formy wsparcia – dotacje i pożyczki.
Termin: 27 października 2021 r. w godzinach 10:00 – 11:00;
Miejsce: platforma on-line.
 
Warunki uczestnictwa:
1.         przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy lpielblag@warmia.mazury.pl do 26 października 2021 r. do godz. 12:00,
2.         potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji na adres wskazany w formularzu).
 
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo na stronie:
 

EPWiK Sp. z o.o. informuje

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z  planowanymi pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej  w dn. 14.10.2021 / czwartek / pozbawieni dostawy wody będą odbiorcy miejscowości:
 
Nowakowo od nr 9 do nr 64.
 
Przewidywany czas pracy w godz. 08.00 - 16.00 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu - w drugim przypadku EPWiK dostarczy wodę beczkowozem).
 
W wyniku prowadzonych prac może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody.
 
W przypadku wystąpienia takiego zjawiska prosimy informować Pogotowie Techniczne  - tel.994.
 
Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza. 
 
k-k Pogot.Techn. Robert Danielewicz

ZAPRASZAMY mieszkańców Gminy Elbląg na spotkanie informacyjne nt. możliwości uzyskania dotacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) na lata 2016-2023.

.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Spotkania informacyjne realizowane przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski  są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w na lata 2014-2020. Instytucją Zarządzającą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
ZAPRASZAMY
mieszkańców Gminy Elbląg na spotkanie informacyjne
nt. możliwości uzyskania dotacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE)
na lata 2016-2023
 
Termin:
21 października 2021 roku
godz. 11:00-13:00
 
Spotkanie informacyjne odbędzie się w formie telekonferencji na platformie Zoom.
Osoby zainteresowane udziałem  w spotkaniu prosimy o zgłaszanie się na adres mailowy:
Aby wziąć udział w spotkaniu online, nie jest wymagane posiadanie konta Zoom.
Należy:
1) pobrać program Zoom
2) w programie Zoom należy kliknąć ikonkę Join a Meeting
3) wprowadzić nr ID 947 341 1782(Meeting ID) i kliknąć Join
4) pojawi się komunikat o podaniu hasła, proszę wpisać hasło kanal i zatwierdzić OK
5) następnie należy kliknąć Join with Video i gotowe.
Przez Zoom można się połączyć za pomocą smartfona albo komputera z kamerą i mikrofonem oraz głośnikiem lub słuchawkami.
Program spotkania:
1. Prezentacja LSR OW KE na lata 2016-2023
2. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców
3. Harmonogram naboru wniosków
 
Wójt Gminy Elbląg             
Prezes Zarządu LGD Kanał Elbląski

EPWiK Sp. z o.o. informuje

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z  planowanymi pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej  w dn. 08.10.2021 / piątek / pozbawieni dostawy wody będą odbiorcy miejscowości:
 
Nowakowo od nr 9 do nr 64.
 
Przewidywany czas pracy w godz. 08.00 - 11.00 (może ulec skróceniu lub niewielkiemu wydłużeniu).
 
W wyniku prowadzonych prac może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody.
 
W przypadku wystąpienia takiego zjawiska prosimy informować Pogotowie Techniczne  - tel.994.
 
Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza. 
 
k-k Pogot.Techn. Robert Danielewicz

Konsultacje społeczne projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza partnerów społeczno-gospodarczych oraz mieszkańców m.in. za pośrednictwem stron internetowych do udziału w konsultacjach społecznych projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027.
Link do transmisji on-line na kanale Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur zostanie udostępniony publicznie na portalu www.strategia2030.warmia.mazury.pl, a bezpośredni link do spotkań on-line będzie przesłany zainteresowanym po zgłoszeniu na załączonym formularzu.

Gratulacje na XXXIV Sesji Rady Gminy Elbląg

W dniu 27 września 2021 r. podczas XXXIV sesji Rady Gminy Elbląg Wójt Gminy Elbląg Zygmunt Tucholski wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Elbląg Barbara Bruzdewicz złożyli gratulacje dla mieszkańców Lisowa, którzy wyróżniają się działalnością społeczną w różnych dziedzinach.                       Pani Bożena Lemierska, zwyciężyła w wojewódzkim etapie plebiscytu Osobowość Roku Warmii i Mazur 2019  w kategorii działalność społeczna i charytatywna . W skali kraju w swojej kategorii Bożena Lemierska zajęła 8 miejsce. Z powodu pandemii uroczysta gala odbyła w się dopiero w tym roku 18 sierpnia na Zamku w Rynie, gdzie organizatorzy plebiscytu Polska Times Press uhonorowali Bożenę Lemierską, która niesie pomoc nie tylko lokalnie, ale także pomaga potrzebującym z Afryki, jednocześnie promuje gminę Elbląg.
Kolejne gratulacje  Wójt Gminy Elbląg i Przewodnicząca Rady Gminy złożyli Panu Mirosławowi Lewczuk i Panu Ireneuszowi Brzezickiemu, którzy otrzymali  nagrody Starosty Elbląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Nagroda ta jest wyróżnieniem za działalność na rzecz kultury fizycznej i sportu, za współpracę przy organizacji zawodów oraz wspieranie inicjatyw propagujących kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Elbląg. Pan Ireneusz Brzezicki od 11 lat aktywnie rozwija działalność sportową na terenie Gminy Elbląg oraz Powiatu Elbląskiego. Jako trener piłkarski jest osobą wykształconą i kompetentną, jest także zawodnikiem Klubu Sportowego Zagłada Lisów. Prowadzi treningi, zgrupowania i inne zajęcia sportowe w piłkarskich klubach oraz zajmuje się wychowaniem, poszerzaniem wiedzy i umiejętności sportowców w zakresie piłki nożnej.                             Pan Mirosław Lewczuk, który jest Radnym Gminy Elbląg obecnej kadencji  – od 1992 r. jest sędzią piłkarskim Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Sędziuje mecze w niższych ligach - głównie na terenie Powiatu Elbląskiego. Ma na swoim koncie blisko 1400 sędziowanych spotkań. Pan Mirosław czynnie angażuje się i pomaga przy realizacji przedsięwzięć kulturalno-sportowo-integracyjnych na terenie Gminy Elbląg. Przy współpracy z samorządem inicjował wiele działań promującymi Gminę Elbląg i integrujących społeczność lokalną
Pomimo ograniczeń jakie przyniosła pandemia nasi wyróżnieni goście rozwijają swoją kreatywność, talent i osiągają sukcesy. Dzięki swojej działalności promują także Gminę Elbląg. Serdecznie gratulujemy.
 
 
1 2 3 4 5 6 ... 15

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00