Logo: Urząd Gminy Elbląg

Aktualności

LAPTOP DLA UCZNIA

              
 
               W Gminie Elbląg trwa realizacja programu Ministerstwa Cyfryzacji „Laptop dla ucznia”, w ramach którego każdy czwartoklasista otrzyma bezpłatnie laptopa – sprzęt do codziennego użytku i edukacji.
Dnia 25 sierpnia 2023 r. Wójt Gminy Elbląg podpisał umowę z Ministrem Cyfryzacji na przyjęcie 74 komputerów przenośnych typu laptop o łącznej wartości: 215808,41 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy osiemset osiem 41/100 zł.) w celu jego dalszego przekazania na własność lub użyczenie rodzicom uczniów klasy IV. Program wynika z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Ustawa wprowadziła przepisy dotyczące wyposażenia uczniów klas IV publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w laptopy oraz nauczycieli w bony na zakup laptopa.
                Zakupu laptopów co roku będzie dokonywał urząd obsługujący ministra właściwego ds. informatyzacji na podstawie liczby uczniów w danym roczniku, przekazanej przez ministra ds. spraw oświaty. W 2023 r. przekazanie laptopów ma nastąpić najpóźniej do 31 grudnia. Laptopy nie będą stanowiły własności uczniów, lecz rodziców lub prawnych opiekunów, na podstawie umowy zawartej przez nich
z organem prowadzącym. Odbierając sprzęt, rodzic będzie musiał złożyć oświadczenie do organu prowadzącego, że uczeń nie otrzymał laptopa w innej szkole/klasie objętej wsparciem, i zawrzeć klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Od tego momentu przekazany uczniowi sprzęt przez
5 lat nie może być przedmiotem jakichkolwiek czynności rozporządzających. Oznacza to, że nie można go m.in. sprzedać, zastawić lub podarować komuś innemu.
                Dyrektorzy szkół na podstawie udzielonego przez Wójta Gminy Elbląg pełnomocnictwa przystąpili już do wydawania w szkołach uprawnionym rodzicom/opiekunom dziecka sprzętu komputerowego. Więcej informacji o programie, a także odpowiedzi na pytania można uzyskać na stronie  https://laptopdlaucznia.gov.pl

XV Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich – XXIX Sportowy Turniej Miast i Gmin

Informacja o planowanych robotach na moście w Nowakowie - AKTUALIZACJA

CIEPŁE MIESZKANIE

Informacja o planowanych robotach na moście w Nowakowie

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE WARSZTATY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA BIOGAZOWNI ROLNICZYCH

Informacja o nowych lokalach wyborczych

“Podaj łapę” 2023 – dofinansowanie na sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów.

Turniej piłki nożnej z okazji 50-lecia Gminy Elbląg

Zaproszenie na konferencję Inteligentnej Specjalizacji Drewno i Meblarstwo

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin
ma zaszczyt zaprosić na konferencję
 
Automatyzacja, robotyzacja i sztuczna inteligencja - wzmocnienie potencjału Inteligentnej Specjalizacji Drewno i Meblarstwo
 
która odbędzie się 13 października 2023 w godzinach 10:00-15:00 w Hotelu Omega w Olsztynie.
 
 
Wydarzenie realizowane jest w ramach inicjatywy pn. WAMA SMART LAB „Drewno i Meblarstwo”, która ma na celu aktywizację innowacyjnych przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego z branż wpisujących się w specjalizację Drewno i Meblarstwo, a więc: przetwórstwo i sprzedaż drewna, produkcja mebli, sprzedaż produktów drewno-meblarskich, usługi projektowe, naprawa i konserwacja, produkcja wyrobów stolarskich oraz związane z nimi nauka i otocznie biznesowe.
 
Zbliżający się koniec roku jest czasem podsumowań i planów, w związku z czym na październikowej konferencji Inteligentnej Specjalizacji Drewno i Meblarstwo sprawdzimy jakie cele i efekty zostały osiągnięte w ramach inicjatywy WaMa SmartLab "Drewno i Meblarstwo" przyjrzymy się perspektywom rozwoju branż drzewno-meblarskich, porozmawiamy o współpracy, zajmiemy się takimi zagadnieniami jak cyfryzacja leśnictwa, Industry 5.0 czy cyberbezpieczeństwo.
 
Całe wydarzenie zakończy się panelem dyskusyjnym, na którym eksperci będą rozmawiać o szansach i zagrożeniach rozwoju Inteligentnej Specjalizacji Drewno i Meblarstwo. Po konferencji zapraszamy wszystkich uczestników na obiad, który będzie doskonałą okazją do bezpośrednich rozmów z prelegentami oraz do nawiązania relacji między uczestnikami.
 
Wydarzenie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona. Aby wziąć udział w Konferencji należy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny. 
 
 
AGENDA
 
10:00-10:15
Przywitanie gości i otwarcie Konferencji
Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 
10:15-10:30
Cele i efekty projektu WaMa SmartLab „Drewno i Meblarstwo”
Dorota Kopeć
Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 
10:30-10:55
Wizja rozwoju IS Drewno i Meblarstwo. Forsight 2040 przy uwzględnieniu obecnych uwarunkowań makrootoczenia,
Katarzyna Orlikowska
Redaktorka naczelna Gazety Przemysłu Drzewnego
 
10:55-11:20
25 min
Od cyfryzacji leśnictwa, po ekoprojektowanie – nauka dla sektora leśno-drzewnego w Europie
Dobrochna Augustyniak-Wysocka
Członkini zarządu InnovaWood, Kierowniczka projektu Rosewood4.0 EU
 
11:20-11:30
Sesja pytań do prelegentów
 
11:30-11:50
Przerwa kawowa
 
11:50- 12:10
Industry 5.0. Sztuczna inteligencja i robotyzacja – szanse i zagrożenia dla producentów
Prof. Katarzyna Czaińska
Profesor AWL
 
12:10-12:35
Produkty uboczne przemysłu drzewnego i ich wykorzystanie
Dawid Jakubowski
V-ce Prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego
 
12:35-12:55
Współpraca jako wartość i czynnik sukcesu przedsiębiorstw. Sieci współpracy
Damian Kowalski
Dyrektor Elbląskiego Klastra Meblowego
 
12:55-13:20
Cyberbezpieczeństwo w małych i średnich przedsiębiorstwach – przegląd zagrożeń
mł. insp. dr inż. Michał Bukowski
Dyrektor Instytutu Służby Kryminalnej Akademii Policji w Szczytnie
 
13:20-13:30
Sesja pytań do prelegentów
 
13:30-13:50
Przerwa kawowa
 
13:50-14:00
Prezentacja innowacyjnych rozwiązań młodych naukowców w obszarach Inteligentnej Specjalizacji „Drewno i Meblarstwo”
 
14:00-15:00
Panel dyskusyjny: Szanse i zagrożenia IS Drewno i Meblarstwo w Województwie Warmińsko-Mazurskim
Moderator: Prof. nadz. Joanna Hołub-Iwan
Paneliści: Katarzyna Orlikowska, Damian Kowalski, Dawid Jakubowski, Dobrochna Augustyniak-Wysocka, Maciej Remuszko
 
Od 15:00
Obiad oraz networking
 
W trakcie trwania konferencji zapewniamy całodzienny serwis kawowy i dwudaniowy obiad w postaci stołu szwedzkiego.
 
 
EKSPERCI
 
 
prof. nadz. Joanna Hołub-Iwan – ekonomistka, doktor habilitowany w dziedzinie zarządzania, profesor Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Ekspertka w dziedzinie tworzenia agend badawczych, opisów metodyki badań i analiz, zarządzania strategicznego, procesowego, strategii innowacji, strategii marketingu innowacji i komercjalizacji.
 
Katarzyna Orlikowska - mgr inż. Technologii Drewna, absolwentka Wydziału Technologii Drewna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Od 15 lat związana z branżą meblarską i przemysłem drzewnym. Długoletnia redaktor naczelna czasopism Wydawnictwa Inwestor: przez 10 lat miesięcznika "Meblarstwo - Komponenty i Technologie", a od 7 lat Gazety Przemysłu Drzewnego. Prelegentka i moderatorka na konferencjach branżowych (m.in. I Forum Przemysłu Drzewnego w Warszawie, II Forum Przemysłu Drzewnego w Warszawie oraz Kongres Koopdrew w Poznaniu).
 
dr Dobrochna Augustyniak-Wysocka – ekonomistka, członkini zarządu Europejskiej sieci InnovaWood w Brukseli, członkini Grupy Badawczej Analiz Strategicznych w Drzewnictwie Sieci Badawczej Łukasiewicz, kierowniczka unijnego projektu Rosewood4.0 (Regionalna sieć Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonej mobilizacji drewna i cyfryzacji leśnictwa) na Polskę, uczestniczka innych projektów unijnych związanych z branżą drzewną (m.in. Basajaun w ramach programu Horyzont 2020). Ekspertka, prelegentka, trenerka na wielu konferencjach i wydarzeniach branżowych (m.in. Wood – Science – Economy 2022 w Poznaniu, Connect & Scale UP – design – prelekcja on-line, szkolenia w ramach projektu Rosewood).
 
Dawid Jakubowski – ukończył studia dzienne na UP Poznań na kierunku Technologia Drewna (mgr inż.), spec. Mechaniczna oraz studia podyplomowe na UE w Poznaniu na kierunku Zarządzanie Jakością spec. Six sigma i studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej na kierunku Zarządzanie Energią. Przygodę w branży drzewnej rozpoczynał w fabrykach płyt drewnopochodnych i mebli, od 12 lat związany jest z rynkiem biomasy, uczestnicząc w licznych konferencjach branżowych, również w roli prelegenta/panelisty. Zawodowo zajmuje się m.in. zaopatrywaniem własnych peleciarni w surowiec produkcyjny, sprzedażą biomasy drzewnej i peletu ze słomy z produkcji własnych i zewnętrznych do energetyki zawodowej, oraz sprzedażą tarcicy z przejętego od Ikea tartaku w Chociwlu (zachodniopomorskie).
 
prof. nadz. Katarzyna Czaińska – ekonomistka, doktor habilitowany w dziedzinie zarządzania, profesor Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Ekspertka w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim i przemysłu 5.0. Prelegentka na wielu konferencjach naukowych (m.in. Międzynarodowa Konferencja Naukowa – EURAM 2022, Konferencja naukowa Zarządzanie w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej 2021, Konferencja naukowa Gospodarka cyfrowa i post-cyfrowa a przedsiębiorstwo 2020, Konferencja Zarzadzanie Kapitałem Ludzkim 4.0. Dokąd zmierzamy? 2020, Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Management 2019 Innowacje i cyfryzacja gospodarki).
 
Damian Kowalski – ekonomista, od 2008 roku dyrektor stowarzyszenia Klaster Mebel Elbląg odpowiedzialny za m.in. współpracę z samorządem lokalnym, w ramach której EKM zarządza Instytutem Technologii Drewna i Mebli w Elbląskim Parku Technologicznym, wielokrotną organizację targów meblowych dla członków Klastra, współpracę z IOB skutkującą realizacją projektów finansowanych przez Unię Europejską polegających na szkoleniu pracowników firm zrzeszonych w ramach Klastra, tworzenie grup zakupowych na zakup energii elektrycznej, powierzchni wystawienniczej, zabudowy targowej, odzieży BHP, telefonii komórkowych, ubezpieczeń. Uczestnik wielu wydarzeń i konferencji branżowych w tematyce tworzenia kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami.
 
mł. insp. dr inż. Michał Bukowski –  Dyrektor Instytutu Służby Kryminalnej Akademii Policji w Szczytnie.
 
Maciej Remuszko – dyrektor tartaku w Napiwodzie odpowiedzialny za robotyzację i automatyzację produkcji, a także optymalizację kosztów. Autor wielu artykułów branżowych dotyczących sytuacji w branży drzewnej (forest-monitor.com, Gazeta Przemysłu Drzewnego).
 
Realizacja finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
1 2 3 4 5 6 ... 43

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
e-mail: sekretariat@gminaelblag.pl
RACHUNEK BANKOWY:
PKO Bank Polski S.A.
95 1440 1101 0000 0000 1393 4697

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00