Logo: Urząd Gminy Elbląg

Aktualności

INFORMACJA o zamiarze korzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego

Informacja o zamiarze korzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 60 lat.

Na podstawie art. 37e § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy ( t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1277 informuję, że wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z:
  1. miejsca , pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, zwanego dalej "transportem do lokalu";
  2. lokalu wyborczego, o którym mowa w pkt 1, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej "transportem powrotnym".

Wyborcy niepełnosprawnemu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.
Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego wyborca zgłasza do Urzędu Gminy Elbląg Referat Spraw Obywatelskich przy ul. Browarnej 85 w Elblągu do dnia 2 października 2023 r.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie (telefonicznie pod nr tel. 55 234-18-84 w. 41 lub 40), pisemnie lub w formie elektronicznej (email – sekretariat@gminaelblag.pl, marta.wojarz@gminaelblag.pl). W zgłoszeniu podaje się nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.
W zgłoszeniu wyborca składa oświadczenie, że stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, natomiast wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.
Urząd Gminy Elbląg Referat Spraw Obywatelskich informuje wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu, o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowani do dnia 12 października 2023 r.
Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż do dnia 13 października 2023 r. do godziny 11.00. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
RACHUNEK BANKOWY:
Bank Millennium SA 
37 1160 2202 0000 0005 9347 5432
Numery indywidualne klienta będą podane w decyzjach wymiarowych w 2024 roku.

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00