Logo: Urząd Gminy Elbląg

Aktualności

Wójt Gminy Elbląg ogłasza nabór wniosków w ramach realizacji zadania "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ELBLĄG"

Elbląg, dnia 17 stycznia 2024r.
 
 
Wójt Gminy Elbląg ogłasza
nabór wniosków  w ramach realizacji zadania
"USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU GMINY ELBLĄG"
 
 
 
1. Osoby, które planują w 2024r. (wiosna-jesień) usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu swoich nieruchomości zlokalizowanych na obszarze gminy Elbląg i są zainteresowane nieodpłatnym demontażem, odbiorem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest powinny złożyć w Urzędzie Gminy Elbląg w terminie do dnia 29 lutego 2024r. wniosek o udzielenie dotacji na ten cel.
2. Informujemy, że w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dotyczące odbioru zdemontowanych wcześniej wyrobów zawierających azbest i uwzględnionych jako "azbest luzem" w "Programie usuwania wyrobów azbestowych zawierających azbest dla Gminy Elbląg na lata 2011-2032" przyjętym Uchwałą Nr XX/145/2012 Rady Gminy Elbląg z dnia 13 września 2012r.
 
3. O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji decyduje kolejność zgłoszeń. Wielkość środków na realizację zadania określa uchwała budżetowa na 2024r. Dofinansowaniu nie podlegają koszty związane z zastąpieniem usuniętych elementów azbestowych innymi materiałami budowlanymi.
 
4. Wnioski niekompletne i nieuzupełnione w terminie wskazanym w wezwaniu do jego uzupełnienia  nie będą rozpatrywane. Wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o pozytywnej weryfikacji wniosku lub o odmowie udzielenia dofinansowania. Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie, któremu po rozpatrzeniu wniosku odmówiono jego udzielenia, nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.
 
5. Wykonawcą zadania z zakresu demontażu, odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest będzie podmiot wyłoniony w trybie konkursu ofert. Termin demontażu oraz odbioru należy uzgodnić z w/w podmiotem.
 
6. Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej www.gminaelblag.pl oraz w siedzibie UG Elbląg. Wszelkie informacje dotyczące zasad udzielania dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest można uzyskać w UG Elbląg, pokój nr 9 lub pod nr tel. 55 234 18 84 wew. 27.
 
 
Wójt Gminy Elbląg
Zygmunt Tucholski

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Kontakt - stopka

Adres urzędu:

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Kontakt z urzędem:

tel: 055 234 18 84
fax: 055 234 08 71
RACHUNEK BANKOWY:
Bank Millennium SA 
37 1160 2202 0000 0005 9347 5432
 

Godziny Przyjęć interesantów:

Zapraszamy do Urzędu Gminy:
pon - pt: 7:00 - 15:00
śr: 8:00 - 16:00